Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 142 i 238/3, obr. Cewlino, gm. Manowo 2024-05-13 07:20:39
Budowa sieci oświetlenia drogowego na terenie dz. nr: 236/1, 275, 235, 233 i 11/3, obr. Rosnowo, gm. Manowo 2024-05-13 07:18:18
Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Dęborogi III o mocy do 37 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 1/23, 1/24, 1/25, 2/1, 3/1, 6 obręb ew. Dęborogi, gmina Manowo 2024-04-04 14:11:05
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej położonej w miejscowości Cewlino na działce nr 225, 123, 276/1, 276/14, 276/26, 276/27, 276/41, 276/51 obręb ewidencyjny Cewlino, Gmina Manowo, Powiat koszaliński 2024-02-09 12:30:23
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2500 kWp (2,5MW) wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Przemysłu Drzewnego KPPD w Manowie na działkach nr: 152/16, 152/8 obręb Manowo, gm. Manowo 2024-01-26 14:58:24
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-15 13:35:52
Ogłoszenie i obwieszczenie o podjęciu w gminie Bobolice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa 2024-01-04 11:44:57
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 100 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-10-09 07:17:12
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2023-10-09 07:08:19
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2023-09-18 12:34:53
Informacja Wójta Gminy Manowo o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2023-09-01 15:17:28
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-16 13:29:46
Postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego części zapisów z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Elektrowni Wodnej Niedalino, decyzją z dnia 24 czerwca 2014 r. znak: WOŚ.II.7322.1.2014.ZdK, zmienionego decyzją z dnia 16 września 2014 r. znak: WOŚ.II.7322.1.2014, oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące: wykonanie technicznej przepławki dla ryb na stopniu wodnym Niedalino, szczególne korzystanie z wód rzeki Radwi – zapewnienie wody do funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb (przepławki dla ryb) oraz na Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (ww. przepławki dla ryb) 2023-07-04 12:15:59
Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszem, garażami wbudowanymi lub dobudowanymi wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Rosnowo, na działce 42/1 obręb Rosnowo 0063 gmina Manowo, woj. zachodniopomorskie 2023-05-17 12:30:07
Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 14 grudnia 2023 r. 2023-05-17 08:54:38
Pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieków: Radew, Jadwiżynka, Chociel, Grzybniczka elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV wraz z komunikacją światłowodową, umieszczonej w rurociągu osłonowym, metodą bezwykopową, na działkach nr: 110 obr. Cybulino, gm. Bobolice; 186/3 i 226/4 obr. Kłanino, gm. Bobolice i działka nr 189/2 obr. Grzybnica, gm. Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie. 2023-04-28 12:16:38
Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odcinek węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) – węzeł Bobolice. Odcinek 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem). 2023-04-18 09:48:41
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w części wsi Manowo w obrębie Manowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-04-17 07:23:29
Budowa do 86 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 86 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wyszebórz wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą dla każdej z farm realizowanego na działkach o nr ew. 238/21, 238/26, 239/122 obręb Wyszebórz 2023-04-13 12:18:08
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowy przepustów drogowych na rowie, zlokalizowanych na działce nr 154/8 obręb Manowo, gmina Manowo oraz usługę wodną, tj. na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi oraz zjazdów poprzez projektowane studnie na istniejących przepustach drogowych do rowu na działce nr 158/4 obręb Manowo, gmina Manowo 2023-03-03 13:47:52
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, tj, przebudowy istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na działce nr 90/26 obręb Manowo, oraz usługę wodną, tj. na odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych z terenu drogi gminnej działki nr 90/17, 90/20 obręb Manowo do rowu na działce nr 90/26 obręb Manowo 2023-03-03 13:44:19
Rozporządzenie nr 3 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-02-09 11:39:24
Budowa pochylni do wodowania łodzi na północnym brzegu jeziora Rosnowo na działkach 235 i 225 obręb ewidencyjny 0063 Rosnowo, gm. Manowo Powiat Koszalin 2023-02-07 13:08:57
Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) –węzeł Koszalin Południe (z węzłem) 2023-02-06 10:47:52
Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogą wewnętrzną na działkach o nr.: 42/6, 42/7, 42/8, 42/10, 42/11, 42/9 obręb Rosnowo, gm. Manowo 2023-01-18 14:50:38
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo, na dz. nr 44/7, 41, 28/5 2023-01-18 14:46:22
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-12-12 09:24:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. 2022-12-01 09:37:47
Zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 01.12.2020 r. znak SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne dla inwestycji pn.:,,Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem)", w zakresie: - zmiany zapisów w pkt. I ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz zmiany zapisów w pkt. Il ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. 2022-10-24 14:12:50
Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina 2022-10-14 09:54:10
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw nr 4311 PKN Orlen w Klisznie do urządzeń wodnych - systemu skrzynek rozsączających na działce nr 383/2 obręb 0062 Wyszewo Gmina Manowo powiat koszaliński . 2022-10-03 11:29:49
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych z dwustanowiskowej projektowanej myjni samochodowej w Rosnowie. 2022-08-10 11:56:42
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych t.j. likwidację części rowu zlokalizowanego na działkach nr 171/1, 178/24, 172/9, 177/10, 178/27, 177/11, 189/5, 187/1 obręb 0047 Kretomino, gmina Manowo. 2022-07-25 14:34:58
Budowa farmy fotowoltaicznej Cewlino II o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 266/1 obręb Cewlino. 2022-07-22 13:14:18
Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego - rowu na dz. nr 72/170 obr. ew. Kretomino, gm. Manowo 2022-07-14 12:15:56
Budowa podestów wędkarskich na jeziorze Rosnowo na działce 235 obręb ewidencyjny 0063 Rosnowo, gm. Manowo Powiat Koszalin. 2022-07-04 13:11:42
Linia do realizacji galwanicznego trawienia, elektropolerowania i pasywacji w istniejącym budynku produkcyjnym zlokalizowanym na działce nr 35 obręb 0066 Bonin. 2022-07-01 14:11:49
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW na dz. ewidencyjnej 289 obręb Cewlino, gmina Manowo. 2022-07-01 14:07:25
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-06-06 09:02:56
Zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 03.09.2018 r. znak SZ.ZUZ.2.421.305.2018.WP wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Koszalinie, na pobór wód podziemnych z ujęcia, zlokalizowanego na działce nr 23/9, obręb Rosnowo, gm. Manowo. 2022-06-01 10:17:10
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 269/4 obręb Cewlino. 2022-05-12 10:37:55
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków do ziemi poprzez drenaż rozsączający z przydomowej oczyszczalni ścieków (działka geodezyjna nr 412/3, obręb ewidencyjny Wyszewo, gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie). 2022-05-05 09:39:12
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu ścieków do ziemi poprzez drenaż rozsączający z przydomowej oczyszczalni ścieków (działka geodezyjna nr 343/8, obręb ewidencyjny Wyszewo, gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie). 2022-05-05 09:31:48
Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Wyszebórz - Dęborogi) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 5/2 obr. ew. Dęborogi oraz dz. nr 240/2, 240/3, 240/4, 241/2, 241/4 i 241/5 obr. ew. Wyszebórz, gmina Manowo 2022-03-29 12:35:17
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Manowo o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr 189 obręb Manowo gmina Manowo. 2022-03-11 11:03:53
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Manowo-Wyszebórz o mocy do 65MW (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr ewid.: 3 obręb 0065 Manowo oraz części działki nr: 238/20 pbręb 0067 Wyszebórz, gmina Manowo, powiat koszaliński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii. 2022-03-10 11:36:21
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo, na dz. nr 221, 404/1, 205/6, 230/7, 206, 231/14, 403/17, 196. 2022-03-07 13:03:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo. 2022-03-02 14:23:45
Budowa farmy fotowoltaicznej PV Dęborogi o mocy do 120 MW (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr ewid.: 1/28, 4/31, 1/5, 5, 1/22 obręb 0068 Dęborogi, Gmina Manowo, powiat koszaliński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym z magazynami energii 2022-02-15 14:03:42
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 60MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 5/6, 7/13, 7/14 obręb Grzybnica, Gmina Manowo. 2022-01-24 14:39:44
Zalesienie gruntów rolnych, na terenie dz. nr 247, 248/5, 51/1, 59, 60/1, 63, obręb ewidencyjny Karsinka, gm. Polanów. 2021-12-03 10:19:42
Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 182 w obrębie Rosnowo, gmina Manowo. 2021-10-25 14:41:39
Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Manowo na lata 2021 - 2027" 2021-08-16 14:39:47
Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV MANOWO 2) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz nr 236/3, 236/4 obr. ew. Wyszebórz, Gmina Manowo 2021-07-23 14:39:48
Budowa instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wsporczej o mocy do 6 Mwp w Wiewiórowie na dz. nr 20/6, 27/2, 29/1, 31/1, 32/1, 34/1, 35/5, gm. Manowo. 2020-10-08 13:44:51
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2020-10-05 10:35:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla południowej części wsi Bonin. 2020-08-31 13:44:05
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-06-30 14:04:58
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 12:50:31
Obwieszczenie o obwodach i siedzibach komisji 2020-06-10 14:51:30
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-16 11:05:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 6 kwietnia 2020 roku o obwodach i siedzibach komisji. 2020-04-07 10:37:23
Wójt Gminy Manowo zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Manowo. 2019-11-18 10:36:07
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 100 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2019-10-02 12:57:30
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 2019-10-02 12:56:38
Obwieszczenie o obwodach i siedzibach komisji. 2019-09-04 12:55:34
Obwieszczenie : miejsca na plakaty. 2019-09-04 12:54:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo o numerach i granicach stałych obwodów głosowania 2019-04-25 18:19:24
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2019-04-17 11:34:45
Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 2019-03-14 12:48:11
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 15:21:46
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 15:18:55
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Manowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15. 2018-10-02 10:44:14
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Manowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7. 2018-10-02 10:41:48
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 23:59:42
Obwieszczenie o obwodach i siedzibach komisji. 2018-09-20 13:49:40
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 19 września 2018 roku. 2018-09-19 16:50:09
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2018-09-18 14:05:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-22 21:07:37
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. 2018-05-18 12:06:31
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". 2018-01-25 14:51:15
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo. 2016-07-06 11:07:29
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2015-09-27 21:36:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo o obwodach i siedzibach komisji. 2015-09-21 14:56:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2015 roku o obwodach i siedzibach komisji 2015-03-31 14:37:20
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 16 listopada 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Manowo bez głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 2, 5 i 14 2014-11-14 14:51:05
Obwieszczenie o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2014-11-06 14:40:34
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Manowo w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 10:06:39
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Manowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 10:00:50
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 09:25:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo w sprawie podziału gminy Manowo na stałe obwody głosowania. 2014-10-15 09:53:00
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 13 października 2014 roku. 2014-10-14 09:21:33
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Manowie z dnia 8 października 2014 roku. 2014-10-08 13:47:11
Obwieszczenie Wójta Giny Manowo z dnia 3 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 2014-09-04 09:13:20
Obwieszczenie o obwodach i siedzibach komisji 2014-04-23 14:03:01
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 luty 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2012. 2013-02-20 14:33:06
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Manowo przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r. 2012-04-24 09:29:11
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MANOWIE z dnia 2 kwietnia 2012 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Manowo zarządzonych na dzień 22 kwietnia 2012 r. 2012-04-03 15:07:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 26 marca 2012 roku podające informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej 2012-03-27 10:24:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 roku o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Manowo w okręgu wyborczym nr 1 2012-02-24 13:21:50