Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Wójta Gminy Manowo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MANOWO


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39
ust. 1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 11 i 14, i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373)      

zawiadamiam

 1. podjęciu przez Radę Gminy Manowo uchwały Nr XXIV/197/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
  przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Manowo w obrębie Manowo,
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, skutków realizacji ww. planu miejscowego.        

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
  publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 670), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w Urzędzie Gminy Manowo, ul Szkolna 2, 76-015 Manowo, na adres urzad@manowo.pl w terminie do 18 marca 2022r.


Wnioski należy składać do Wójta Gminy Manowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy,
w terminie do 18 marca 2022 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Manowo.
 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana na stronie /artykul/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo w budynku urzędu na parterze.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl.    w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Wójt Gminy Manowo z siedzibą w Manowie (76-015) przy ulicy Szkolnej 2, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: urzad@manowo.pl .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@manowo.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Margol

Data wytworzenia:
02 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
02 mar 2022, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
02 mar 2022, godz. 14:33