Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w części wsi Manowo w obrębie Manowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                                                    Manowo, dnia 17 kwietnia 2023 r.

GPB.6721.1.2022.KM

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo w części wsi Manowo w obrębie Manowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 8c oraz art. 17 pkt. 9 i 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j.: Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXIV/197/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Rady Gminy Manowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.04.2023r. do 26.05.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Manowo ( pok. nr 17) w godz. od 8:00 do 14:00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.04.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Manowo w sali konferencyjnej w godz. od 10:00 do 11:00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j.: Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j.: Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2023r.

          Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Manowo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2023r.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, można zapoznać się ze zgromadzoną niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Szczecinie.

        Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2023r w formie pisemnej do Wójta Gminy Manowo na adres: Urząd Gminy Manowo, ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo oraz ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@manowo.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Manowo.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana na stronie https://bip.manowo.pl/artykul/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Manowo w budynku urzędu na parterze.

Załączniki:

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Margol

Data wytworzenia:
17 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Piotr Sosna

Data publikacji:
17 kwi 2023, godz. 07:23

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Sosna

Data aktualizacji:
24 kwi 2023, godz. 09:57