Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo.

Manowo: SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH, BĘDACYCH W ZASOBIE GMINY MANOWO
Numer ogłoszenia: 6210 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 3183289.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzania operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo, obejmująca następujący zakres: a)wycena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu (działki, działek) b)wycena lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu (działki, działek) c)wycena budynku mieszkalnego jedno lub dwurodzinnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu oraz rzutem lokalu d)wycena działek budowlanych e)Wycena działki przeznaczonej na cele rolne f)Wycena działki zakrzewionej i zalesionej g)Wycena lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu h)Wycena budynku wolnostojącego wraz z działką przeznaczonego na inne cele niż mieszkalne i)Wycena nieruchomości gruntowej (działek) sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu (art. 32 i 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami) j)Wycena nieruchomości przeznaczonych do obsługi komunikacyjnej - wycena niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do zabudowy garażami k)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych l)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem i podziałem gruntów (za jedną nowopowstałą działkę po podziale) m)Wycena nieruchomości gruntowej do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu n)Sporządzanie projektu wyodrębnienia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w domach wielo lokalowych, wchodzących w skład nieruchomości (projekt wyodrębnienia winien zawierać rzuty kondygnacji budynku mieszkalnego i rzut budynku gospodarczego) o)Wycena budynków przeznaczonych do rozbiórki wraz z działką gruntu p)Przeszacowanie lokalu q)Aktualizacja wyceny nieruchomości r)Wycena instalacji i urządzeń w budynkach przemysłowych s)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości do opłaty planistycznej t)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości do opłaty adiacenckiej u)Określenie wartości służebności przesyłu z tytułu budowy infrastruktur technicznych v)Określenie wartości służebności gruntowej (służebność drogi koniecznej prawo przechodu i przejazdu).

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

Inne dokumenty

- formularz ofertowy - przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.manowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, pokój nr 5.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ - wycena nieruchomosci.doc (DOC, 271.00Kb) 2012-01-13 14:53:42 25

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zalacznik nr 2 - po modyfikacji.docx (DOCX, 15.78Kb) 2012-01-13 15:00:20 937
zalacznik nr 7 - po modyfikacji.docx (DOCX, 21.40Kb) 2012-01-13 15:00:49 1192
IG 271 1 2 2012.doc (DOC, 79.00Kb) 2012-01-13 14:57:49 979

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 36.71Kb) 2012-01-20 12:56:56 892

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Poślednik

Data wytworzenia:
13 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
13 sty 2012, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
13 sty 2012, godz. 14:53