Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wójt Gminy

Wójt Gminy Roman Kłosowski

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 2
Telefon: 94 318 32 20
Adres e-mail: urzad@manowo.pl

 

Kompetencje wójta:

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
 2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 3. Status prawny pracowników Urzędu określa odrębna ustawa.
 4. Wójt kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
 5. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi oraz wyznaczonym pracownikom.
 6. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. kierowanie pracą Urzędu i ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
 3. powoływanie komisji i zespołów do realizacji określonych zadań wykonywanych przez kierownika Urzędu,
 4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością Zastępcy Wójta , Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy , Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 6. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 7. udzielanie upoważnień dla pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 8. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 9. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 10. ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 11. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
 12. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej na terenie gminy Manowo
 13. wykonywanie zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego na obszarze gminy Manowo,
 14. wykonywanie obowiązków administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 15. uczestniczenie w pracach związków gminnych i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 16. załatwianie wniosków i postulatów zgłaszanych przez radnych oraz mieszkańców Gminy,
 17. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 18. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,
 19. koordynacja i kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Gminy,
 20. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych,
 21. koordynowanie opracowywania projektów rozwoju Gminy,
 22. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i ich eksploatację oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminnej,
 23. koordynacja spraw związanych z działalnością jednostek organizacyjnych Gminy,
 24. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych przepisami prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 11:23

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
24 lut 2020, godz. 13:12