Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia

Inspektor,  Pełnomocnik wójta ds. uzależnień  - Agnieszka Łuczak

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 8B
Telefon: 94 318 31 41
Adres e-mail: kultura@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kultury, turystyki i zdrowia należy:

 1. współdziałanie z gminnymi instytucjami kultury, świetlicami wiejskimi i placówkami oświatowymi,
 2. upowszechnianie kultury, turystyki i agroturystyki,
 3. opracowywanie gminnego kalendarza imprez,
 4. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie procedur konkursowych o dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, współpraca z organizacjami realizującymi te zadania, nadzór i kontrola realizacji tych zadań, sprawdzanie i weryfikacja sprawozdań z ich realizacji oraz wydatkowania środków,
 6. opracowywanie i realizacja rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 7. prowadzenie ewidencji pół biwakowych i ewidencji obiektów hotelarskich spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia,
 8. współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
 9. wydawanie decyzji w sprawach imprez masowych,
 10. współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pożytku publicznego,
 11. opracowywanie regulaminów udostępniania i korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 12. nadzór nad bieżącą konserwacją i utrzymaniem placów zabaw, orlików i siłowni terenowych,
 13. opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych,
 14. przekazywanie informacji o realizowanych na terenie gminy programach zdrowotnych Powiatowi,
 15. zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez współpracę z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
 16. współdziałanie w zakresie realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 17. monitorowanie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.
 18. prowadzenie całokształtu spraw w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 27 pkt 4). Przy znakowaniu spraw z tego zakresu używa symbolu- RPU.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2017, godz. 10:34

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
03 kwi 2023, godz. 13:11