Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa

Podinspektor Karolina Margol

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 17
Telefon: 94 318 32 70, 502 339 402
Adres e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa należy:

 1. prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w myśl obowiązujących przepisów :

  a) zbieranie wniosków w sprawach zmian przeznaczenia gruntów,
  b) kompletowanie dokumentów i zaświadczeń stron,
  c) zlecenie wykonania opracowań w ramach zamówień publicznych,
  d) podawanie do publicznej wiadomości,
  e) zbieranie protestów i zarzutów, przedstawianie projektów uchwał w tym zakresie pod obrady Rady Gminy;
 1. realizacja zadań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. wydawanie zaświadczeń o oznaczeniu danego terenu w studium uwarunkowań oraz w planie zagospodarowania przestrzennego, a także wypisów i wyrysów z planu,
 4. zapewnienie racjonalnej gospodarki miejscowymi zasobami paliw i źródłami energii o znaczeniu lokalnym,
 5. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
 6. prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków.
 7. analizowanie potrzeb rozwoju infrastruktury urządzeń komunalnych oraz określanie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 8. informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sporządzanie projektu regulaminu w tym zakresie, prowadzenie rejestru zezwoleń i przygotowywanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 11:07

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 12:03