Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Referat Finansów i Budżetu

 

Referat Budżetu i Finansów Pracownik Telefon Adres e-mail Miejsce urzędowania
Skarbnik Gminy

Magdalena
Szymańska

943183295

skarbnik@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 14

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Podinspektor Katarzyna Hryniewicz

 

943182596

695229686

ksiegowa@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12A

Płace i ubezpieczenia; obsługa finansowa szkół i przedszkoli

Podinspektor Angelika Wawszczyk;

Starszy inspektor Katarzyna Marczak

943183143

place@manowo.pl
placeoswiaty@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 13
Księgowość budżetowa

Zastępca Skarbnika Natalia Oleszko-Studzińska

943183145

726400589

budzet@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 11
Podatki i opłaty lokalne

Inspektor Joanna Górecka

943182527 

695229686

podatki@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12
Księgowość podatkowa

Starszy Inspektor Anna Jasnoch

943182527 

695229686

naleznosci@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12
Windykacja należności

Starszy inspektor Danuta Opalińska

943182596

695229686

windykacja@manowo.pl
Piętro,        pokój nr 12A

 

 W referacie budżetu i finansów utworzono następujące stanowiska:
 1. Kierownik Referatu będący jednocześnie skarbnikiem gminy i głównym księgowym budżetu.
 2. zastępca skarbnika,
 3. stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej,
 4. stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej,
 5. stanowisko pracy do spraw płac i ubezpieczeń,
 6. stanowisko pracy do spraw podatków i opłat lokalnych,
 7. stanowisko pracy do spraw windykacji należności,
 8. stanowisko pracy do spraw obsługi finansowej szkół i przedszkoli.
 9. stanowisko pracy do spraw ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,
 2. udzielanie pomocy w wykonaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnienie obsługi finansowo- księgowej Urzędu i placówek oświatowych,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. ustalanie podstawowej kwoty dotacji za przedszkola publiczne i niepubliczne,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 9. prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 10. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 11. rozliczanie inwentaryzacji,
 12. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 13. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 14. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 15. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy,

a w szczególności:

      a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
      b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem                   prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi                                      podatkowemu,
      c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
      d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń                     pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
      e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
       f) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;

 1. prowadzenie analityki dla jednostek budżetowych oświaty,
 2. rozliczanie podatku VAT,
 3. prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu i pracowników oświaty,
 4. obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 5. przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie podatku akcyzowego dla rolników; przygotowywanie wniosków do Wojewody o dotację celową oraz jej terminowe rozliczanie i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 11:31