Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Manowo uchwały Nr XIII/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Manowie, 76-015 Manowo 40, pow. koszaliński, w terminie do dnia 15 lutego 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

obwieszczenie na tablicę ogłoszeń UG (musi być powieszone minimum 7 dni przed wyłożeniem). Na obwieszczeniu winien być podpis i pieczątki Pana Wójta (nagłówkowa i imienna).

 

GPB.6721.1.2016.ZC

Manowo, dn. 02.08.2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz 1235 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/109/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Manowie, 76-015 Manowo 40.

            Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Manowie o godz. 1000.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2016 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Caboń

Data wytworzenia:
12 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
12 sty 2016, godz. 10:02

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
02 sie 2016, godz. 14:25