Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Zarządzenie Nr 71/2011

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 października 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

              Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. tj. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) i § 4 uchwały Nr XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Manowo, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu w terminie od 7 listopada do 14 listopada 2011r.

 

§ 3. 1. Wszelkie propozycje zmian co do treści projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej: osobiście (pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty lub faxu.

2. W przypadku zgłaszanych zmian należy podać: dane osobowe (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy), punkt, do którego zmiana się odnosi oraz propozycję zmiany.

 

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy – Pani Dorota Zwiefka

 

§ 5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o sposobie przeprowadzenia konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach konsultacji.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 PROJEKT

 

Program i zasady współpracy

Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz gminnej społeczności wspierają samorząd w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspakajając tym samym część istotnych potrzeb jego mieszkańców. Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Działania tych organizacji i podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów Gminy.

Zgodnie z założeniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie instrumentem służącym do ustalenia zasad wzajemnej współpracy jest „Program współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” opracowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536  ze zmianami).

 1. Ilekroć w programie jest mowa o:
 2. ustawie– rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536  ze zmianami).
 3. programie – rozumie się program współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 4. gminie– rozumie się przez to Gminę Manowo.
 5. radzie gminy- rozumie się przez to Radę Gminę Manowo.
 6. wójcie- rozumie się przez to Wójta Gminy Manowo.
 7. organizacjach– rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy.
 8. dotacji– rozumie się przez to dotację w rozumienie art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)).
 9. konkursie– rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy.

 

I. Cele programu

 

 1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.
 2. Celami szczegółowymi Programu są:
 3. podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji,
 4. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
 5. zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,
 6. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 7. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
 8. popieranie postaw pro-obywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.

 

II.  Zasady

         Współpraca samorządu z organizacjami będzie realizowana na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesu partnerów współpracy.

 1. Zasada pomocniczościoznacza powierzenie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą wykonać sprawniej, taniej niż instytucje gminy.
 2. Zasada suwerenności stronprzejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji, nie narzucając sobie nawzajem woli ingerowania w wewnętrzne sprawy podmiotów.
 3. Zasada partnerstwa oznacza współpracę „jak równy z równym” na warunkach określonych dobrowolną umową.
 4. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
 5. Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych.

 

III. Realizatorzy programu

        W realizacji programu uczestniczą:

 1. Rada Gminy – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej.
 2. Wójt Gminy – w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy Manowo wytyczonej przez Radę Gminy.
 3. Komisja konkursowa – w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
 4. Pracownicy Urzędu Gminy w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo i statutowo.

 

IV. Adresaci programu

        Program adresowany jest do organizacji działających na terenie Gminy Manowo lub na rzecz jej mieszkańców:

 1. organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy,
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielni socjalnych,
 5. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

V.  Obszary współpracy

1. Współpraca Gminy Manowo z organizacjami w 2012 roku może dotyczyć zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Priorytetowo będą traktowane działania dotyczące:

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

b) osób niepełnosprawnych,

c) pomocy społecznej,

d) ratownictwa i ochrony ludności.

 

VI. Formy i zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

 1. Współdziałanie gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.
 2. Współpraca finansowa będzie realizowana poprzez:
  1. powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  2. wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Współpraca pozafinansowa będzie obejmowała:
  • udostępnianie lokalu na spotkania organizacji i spotkania otwarte,
  • pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,
  • organizowanie konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • promocja działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,
  • udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,
  • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  w celu zharmonizowania tych kierunków,
  • konsultowania z organizacjami pozarządowymi  aktów normatywnych odpowiednio do zakresu ich działania,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
  • współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł,
  • tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
  • umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
  • umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
 4. Przekazanie środków na realizację danego zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a organizacją pozarządową, przyjmującą jego wykonanie.
 5. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie o zamówieniach publicznych.
 6. Zlecanie zadań, następuje w drodze konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 7. Konkurs ofert może być przeprowadzony przez Gminę z urzędu lub na wniosek (ofertę) złożony przez właściwą organizację.
 8. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
 9. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.manowo.pl,
  2. na stronie internetowej urzędu – www.manowo.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń urzędu.

10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VII. Okres realizacji programu

 

         „Program i zasady współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012” obowiązuje od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

 

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

       Program finansowany będzie ze środków budżetu gminy Manowo, która na jego realizację w roku 2011 planuje przeznaczyć  środki finansowe w wysokości co najmniej 150.000 zł.

 

IX. Sposób oceny realizacji programu

 

 1. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu zajmuje się osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi, upoważniona przez Wójta Gminy Manowo.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012 Wójt Gminy Manowo przedstawia Radzie Gminy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
 3. Sprawozdanie powinno zawierać następujące wskaźniki:
  1. liczba otwartych konkursów ofert,
  2. liczba ofert, które wpłynęły od organizacji,
  3. liczba umów zawartych  z organizacjami na realizację zadania publicznego,
  4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane,
  5. liczba umów zawartych w formie wsparcia i formie powierzenia,
  6. wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,
  7. liczba obszarów zadaniowych,
  8. liczba beneficjentów realizowanych zadań,
  9. wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

 

 1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na każdy rok budżetowy tworzony jest na bazie projektu, który jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonującymi na terenie gminy Manowo.
 2. Zasady konsultacji określa Uchwała Nr XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

XI. Tryb powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
 2. Wójt Gminy Manowo każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Urzędu Gminy, osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
 4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 5. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
 6. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów wraz z proponowaną kwotą dotacji.
 7. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
 8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Manowo lub osoba przez niego upoważniona.

 

Zakończenie

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały

 

w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

 

            Przyjęcie „Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” wynika z zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r.Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze strefy publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Fundamentalne znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 1 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po  konsultacjach z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Niniejszy program określa w sposób czytelny cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Informacja

            Konsultacje będą przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Manowo, Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Wszelkie propozycje zmian co do treści projektu należy zgłaszać w formie pisemnej: osobiście (pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty lub faxu.

          W przypadku zgłaszanych zmian należy podać: dane osobowe (imię i nazwisko/nazwa organizacji, adres, telefon kontaktowy), punkt, do którego odnosi się oraz propozycja zmiany. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji w nich uczestniczących.

Konsultacje trwają: od 7 listopada 2011 roku do 14 listopada 2011 roku.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Dorota Zwiefka – Inspektor ds. promocji i rozwoju tel. 94 3183149, e-mail: promocja@manowo.pl

 

SPRAWOZDANIE

z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami uprawnionymi z terenu gminy Manowo

 

1.Konsultacje odbywały się na podstawie:

- uchwały Nr XLII/310/2010 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),

- zarządzenie Wójta Gminy Manowo Nr 71/2011 z dnia 31 października 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

2.Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

3. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 7 listopada 2011 r.  do 14 listopada 2011 r.

 

4. Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Manowo

   Roman Kłosowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dorota Zwiefka

Data wytworzenia:
03 lis 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
13 sty 2012, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
29 wrz 2021, godz. 14:28