Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2021-01-05 13:45:31
Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-01-08 10:33:22
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 2021-01-07 15:04:08
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Manowo w roku szkolnym 2021/2022. 2021-01-19 10:06:03
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku. 2021-01-19 10:09:34
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2021-02-01 14:58:48
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2021-02-11 12:14:35
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. 2021-01-27 15:00:08
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2021-02-02 14:21:43
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2021-02-12 14:03:57
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2021-02-05 20:22:03
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-02-05 20:33:16
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:05:39
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 09 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-02-11 10:17:25
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2020 rok. 2021-03-26 14:33:52
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:03:51
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działki. 2021-05-19 14:51:54
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży działki. 2021-05-19 14:55:15
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2021-04-22 13:07:18
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-05-10 13:19:37
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. 2021-04-20 14:05:42
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 14:01:49
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.04.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. 2021-10-05 13:52:10
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-05-12 09:52:23
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-05-12 10:12:39
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży budynku mieszkalnego. 2021-05-12 10:08:12
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2021-05-12 10:25:25
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie. 2021-05-12 11:19:47
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Manowo za 2020 rok. 2021-05-14 09:23:11
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021 - 2026 2021-06-15 09:35:46
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2021-07-08 12:42:16
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-07-08 12:48:49
Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości dla potrzeb wybudowania myjni samochodowej. 2021-07-08 13:05:03
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2021-07-08 12:56:07
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-07-08 13:00:10
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2021-07-22 10:46:26
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych do zamiany. 2021-07-22 10:29:51
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.07.2021 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo w 2021 rok. 2021-10-05 13:44:09
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 13:59:24
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028 Gminy Manowo za I półrocze 2021 roku. 2021-10-05 14:20:49
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 30.08.2021 r zmieniające Zarządzenie Nr 69/2021- wykonanie budżetu za II kwartał 2021 r. 2021-10-05 13:47:30
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 2021-10-05 14:13:07
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 2021-10-05 13:57:14
Zarządzenie nr 83/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie sprzedaży działek. 2021-09-21 11:30:09
Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości. 2021-09-21 11:42:35
Zarządzenie nr 85/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2021-09-21 11:52:03
Zarządzenie nr 88_2021 z 30.09.2021 r. 2021-10-05 13:37:21
Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2021-10-07 13:21:26
Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy cz. nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2021-10-07 13:31:34
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 października 2021 roku w sprawie określenia formy oraz zakresu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 2021-10-13 15:04:34
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo i terminu jego odpracowania. 2021-10-14 13:40:18
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości. 2021-11-06 11:04:39
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 2021-11-06 11:41:59
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2021-11-19 09:19:39
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 2021-11-19 09:13:59
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-11-29 10:48:13
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie podwórkowej dla 15 dzieci. 2021-12-03 21:56:55
Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Manowo. 2021-12-16 13:01:07
Zarządzenie nr 122/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie podwórkowej dla 15 dzieci. 2021-12-28 13:46:28
Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie. 2022-01-21 10:45:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
05 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
05 sty 2021, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-