Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2018


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Manowo. 2018-01-23 12:58:41
Uchwała Nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2018. 2018-01-23 13:03:36
Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. 2018-01-23 13:08:21
Uchwała Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. 2018-01-23 13:11:34
Uchwała Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. 2018-01-23 13:13:16
Uchwała Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-02-26 15:02:36
Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco. 2018-02-26 15:00:05
Uchwała Nr NR XXXVI/272/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-02-26 15:04:37
Uchwała Nr NR XXXVI/273/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2018-02-26 15:05:57
Uchwała Nr NR XXXVI/274/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2018-02-26 15:07:10
Uchwała Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2019 rok. 2018-03-27 13:03:24
Uchwała Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku. 2018-03-27 13:06:27
Uchwała Nr XXXVII/277/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018? w 2017 roku. 2018-03-27 13:11:11
Uchwała Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Manowo na stałe obwody głosowania. 2018-03-27 13:15:10
Uchwała Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. 2018-03-27 13:16:51
Uchwała Nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. 2018-03-27 13:19:04
Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2018-03-27 13:20:48
Uchwała Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 2018-03-27 13:22:27
Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2018 roku. 2018-03-27 13:23:53
Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. 2018-04-10 13:55:36
Uchwała Nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. 2018-04-30 14:15:06
Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 7B w miejscowości Manowo. 2018-04-30 14:17:40
Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach. 2018-04-30 14:21:11
Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli in blanco. 2018-04-30 14:25:16
Uchwała XL/289/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-05-30 10:55:42
Uchwała XL/290/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. 2018-05-30 10:59:14
Uchwała Nr XL/291/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. 2018-05-30 11:09:43
Uchwała Nr XLI/292/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2017 rok. 2018-07-04 10:53:28
Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-07-04 10:49:47
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-07-04 10:58:23
Uchwała XLI/295/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, Gmina Manowo. 2018-07-04 11:26:28
Uchwała XLI/296/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. 2018-07-04 11:29:33
Uchwała Nr XLI/297/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. 2018-07-04 11:34:38
Uchwała Nr XLI/298/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Manowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 2018-07-04 11:41:50
Uchwała Nr XLI/299/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia us 2018-07-04 11:44:11
Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Manowo. 2018-07-04 11:46:20
Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-07-04 11:48:21
Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-09-06 13:48:42
Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025". 2018-09-06 13:52:05
Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach. 2018-09-06 13:53:38
Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2018-09-06 13:54:55
Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania. 2018-09-06 13:56:37
Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. 2018-09-06 13:58:32
Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo. 2018-10-04 20:21:16
Uchwała Nr XLIII/309/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo. 2018-10-04 20:23:12
Uchwała Nr XLIII/310/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 2018-10-04 20:24:44
Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2018-10-05 17:56:11
Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2018-10-05 17:58:30
Uchwała Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-10-04 20:28:01
Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. 2018-10-06 15:55:54
Uchwała Nr XLIV/315/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2018-11-15 09:59:03
Uchwała Nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2018-11-15 10:00:56
Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości. 2018-11-15 10:05:30
Uchwała Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 2018-11-15 10:08:13
Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2018-11-15 10:10:02
Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2018-11-15 10:13:07
Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2018-11-15 10:15:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
23 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
23 sty 2018, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-