Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2015


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr III/21/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie planów pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Manowo na 2015 rok. 2015-02-02 14:03:35
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej. 2015-03-03 15:14:51
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Manowo. 2015-03-03 15:17:30
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Koszalin określającego zasady organizacji nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w grupie międzyszkolnej. 2015-03-03 15:19:44
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2015-03-03 15:22:42
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-03-03 15:24:36
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży działki. 2015-03-03 15:26:18
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. 2015-03-03 15:28:25
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku. 2015-04-01 15:16:12
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w 2014 roku. 2015-04-01 15:21:08
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-04-01 15:24:15
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2015 roku. 2015-04-01 15:30:28
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-04-02 09:23:11
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów. 2015-04-02 09:26:23
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2015 rok. 2015-04-02 09:29:41
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego 2015-04-02 09:31:54
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-04-02 09:35:17
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-04-02 09:37:32
Uchwała Nr V/40/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wystąpienia Gminy Manowo z lokalnej grupy działania "Środkowopomorska Grupa Działania". 2015-04-02 09:41:10
Uchwała Nr V/41/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. 2015-04-02 09:43:41
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. w Rosnowie rzeczy ruchomych i nieruchomości. 2015-04-29 13:50:45
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-04-29 13:53:03
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-07-03 14:12:51
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-07-03 14:20:09
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2015-07-03 14:25:42
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-07-03 14:27:31
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2026. 2015-07-03 14:36:10
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2015-07-03 14:39:51
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej. 2015-07-03 14:42:09
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Manowo Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uzgodnienia dotyczącego przeprowadzenia badań naukowych na pomniku przyrody ? głazie narzutowym zlokalizowanym w okolicy miejscowości Grzybnica na terenie Gminy Manowo. 2015-07-03 14:46:56
Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 2015-07-03 14:53:22
Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-07-03 14:55:42
Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie sprzedaży działki. 2015-07-03 14:58:25
Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-07-03 15:02:37
Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. 2015-07-03 15:05:11
Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-07-03 15:07:20
Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę cz. działek gruntu przez Gminę Manowo. 2015-07-03 15:09:35
Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2015-07-03 15:13:20
Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2015-07-03 15:15:18
Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie ewidencyjnym Manowo. 2015-07-03 15:17:12
Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli. 2015-07-03 15:19:20
Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-07-03 15:22:00
Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020. 2015-07-03 15:25:18
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. 2015-10-06 14:28:10
Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-10-06 14:30:20
Uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 18U,MN/EC oraz 19U/MN. 2015-10-06 14:32:28
Uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki A-1RU/RM. 2015-10-06 14:34:41
Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Manowo na lata 2015 -2020". 2015-10-06 14:40:09
Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opłaty targowej. 2015-10-06 14:44:13
Uchwała Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2015-10-06 14:46:38
Uchwała Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Rosnowie. 2015-10-06 14:48:24
Uchwała Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2015-10-06 14:49:45
Uchwała Nr VIII/74/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2015-10-06 14:51:01
Uchwała VIII/75/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-10-07 09:22:55
Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2015-10-06 14:54:30
Uchwała Nr VIII/77/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. 2015-10-06 14:55:46
Uchwała Nr VIII/78/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Manowo. 2015-10-06 14:56:56
Uchwała VIII/79/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Manowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2015-10-07 09:39:45
Uchwała VIII/80/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2015-10-07 09:54:33
Uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 2015-10-07 10:05:27
Uchwała Nr IX/82/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Manowo. 2015-11-27 15:11:41
Uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-11-27 15:14:47
Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2028. 2015-11-27 15:08:50
Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016". 2015-12-04 13:12:58
Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-12-04 13:16:16
Uchwała Nr X/87/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2015-12-04 13:18:29
Uchwała Nr X/88/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2015-12-04 13:21:16
Uchwała Nr X/89/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego ? Ośrodka Zdrowia w Manowie. 2015-12-04 13:23:33
Uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2015-12-04 13:25:20
Uchwała Nr X/91/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-12-04 13:26:39
Uchwała Nr X/92/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 3531Z, 3561Z i 3562Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Manowo. 2015-12-04 13:28:14
Uchwała Nr X/93/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2015-12-04 13:31:29
Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2015-12-16 12:03:55
Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Manowo na lata 2015-2028. 2015-12-16 12:11:36
Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Manowo. 2015-12-22 12:41:24
Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2016. 2016-01-05 12:52:17
Uchwała Nr XIII/98/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2016 - 2028. 2016-01-11 15:01:56
Uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2015 r. 2016-01-12 09:21:38
Uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2016-01-11 14:48:56
Uchwała Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018" w roku 2016. 2016-01-11 14:51:37
Uchwała Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Manowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 2016-01-12 09:24:38
Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Manowo i Bonin. 2016-01-12 09:28:39
Uchwała Nr XIII/104/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. w Rosnowie. 2016-01-12 09:31:20
Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o. o. z siedzibą w Rosnowie. 2016-01-12 09:43:02
Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2016-01-12 09:45:25
Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Manowo dla południowego fragmentu wsi Manowo. 2016-01-12 09:56:34
Uchwała Nr NR XIII/110/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 2016-03-02 13:16:36
Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Bonin. 2016-03-02 13:19:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
02 lut 2015

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
02 lut 2015, godz. 14:01

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-