Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2014 r. 2014-01-13 11:33:35
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu. 2014-01-14 12:20:30
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Manowo ustawami. 2014-01-14 11:32:42
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2014-01-27 13:02:36
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2014-01-27 13:09:15
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2014-01-21 11:55:28
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej będącej mieniem Gminy Manowo. 2014-01-21 11:57:18
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-01-24 11:18:05
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2014-01-24 11:18:40
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2014-01-28 13:06:19
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2014-02-20 12:16:08
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku. 2014-02-04 12:19:56
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2014-02-04 14:26:32
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2014-02-20 12:21:26
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego związanego z ochroną przeciwpożarową gminy w 2014 r. 2014-02-18 09:25:25
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2013. 2014-02-20 12:24:13
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. 2014-03-06 14:39:42
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. 2014-03-20 09:20:47
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży działek. 2014-03-12 16:54:11
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2013 rok. 2014-03-27 12:59:30
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2014-04-11 15:20:55
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2014-04-08 12:13:47
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2014 rok. 2014-04-09 14:15:58
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-04-03 14:31:06
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XIX Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2014-04-01 13:38:32
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-04-03 12:24:42
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2014-04-16 14:46:50
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy Manowo w 2014 roku. 2014-04-16 10:23:33
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Manowo. 2014-04-16 14:54:53
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2014-05-06 11:22:47
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-05-08 13:10:26
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-05-14 09:35:44
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2014-05-15 10:53:14
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-05-27 10:09:28
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2014-08-07 14:51:32
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia: postępowania i wydawania decyzji w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz postępowania i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2014-08-11 13:05:23
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży działek. 2014-08-07 14:38:17
Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-08-07 14:55:26
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-08-08 12:54:50
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-07-02 15:06:41
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia \"Instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w Urzędzie Gminy Manowo\". 2014-07-18 13:27:31
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-07-25 11:38:55
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży działki. 2014-08-06 10:38:27
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 2014-08-20 13:14:04
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Manowo za I półrocze 2014 r. 2014-08-20 13:18:30
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2014-09-25 10:34:12
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-09-03 10:31:36
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo. 2014-09-25 10:41:45
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-09-30 15:05:04
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum w Manowie zastępującego dyrektora gimnazjum podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:46:14
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:49:26
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im.26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:55:09
Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2014-09-25 10:52:18
Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-09-30 15:07:42
Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-14 13:46:08
Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-16 09:40:40
Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2014-10-15 11:42:52
Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie odpłatnego nabycia lokalu niemieszkalnego. 2014-10-15 11:46:16
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-16 10:29:08
Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-10-17 09:33:53
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 2014-10-17 11:50:47
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu. 2014-12-04 11:17:39
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-12-04 10:26:01
Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2014-10-24 10:32:01
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Manowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. 2014-12-04 11:14:01
Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2014-12-04 10:22:38
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2015. 2014-12-04 11:47:55
Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-11-20 09:14:21
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2014-12-04 11:52:18
Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2014-12-04 14:42:20
Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2014-12-03 14:56:00
Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Manowie. 2014-12-15 11:40:46
Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2015-01-07 11:19:42
Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Manowo 2014-12-16 13:48:46
Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Manowo 2014-12-16 14:03:00
Zarządzenie 97/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Manowo. 2014-12-17 14:55:12
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 2014-12-18 10:48:47
Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. 2015-01-14 12:29:40

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
13 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
13 sty 2014, godz. 09:57

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-