Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXXIX/264/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-03 10:53:04
Uchwała Nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2014-02-03 10:59:51
Uchwała Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2014 roku. 2014-02-03 11:02:07
Uchwała Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Manowo. 2014-02-03 11:08:50
Uchwała Nr XL/268/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-04 09:10:29
Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-03-31 15:07:26
Uchwała Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-03-31 15:16:52
Uchwała Nr XLI/271/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2015 rok. 2014-04-01 09:13:23
Uchwała Nr XLI/272/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 2014-03-31 15:10:23
Uchwała Nr XLI/273/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2014 roku. 2014-03-31 15:12:33
Uchwała Nr XLI/274/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku. 2014-04-01 09:16:57
Uchwała Nr XLI/275/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014? w 2013 roku. 2014-04-01 09:20:03
Uchwała Nr XLI/276/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia stałego okręgu wyborczego na terenie Powiatu Koszalińskiego. 2014-04-01 09:23:08
Uchwała Nr XLI/277/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Manowo. 2014-04-01 09:32:58
Uchwała Nr XLI/278/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie nabycia lokali mieszkalnych. 2014-04-01 09:36:41
Uchwała Nr XLII/279/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego PPU "HYDRONIKA" z siedzibą w Koszalinie. 2014-04-30 09:19:31
Uchwała Nr XLII/280/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2014-04-30 09:23:19
Uchwała Nr XLII/281/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Manowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 2014-04-30 09:30:32
Uchwała Nr XLII/282/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2014 - 2020. 2014-04-30 09:32:43
Uchwała Nr XLIII/283/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-06-02 12:14:49
Uchwała Nr XLIII/284/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2014-06-02 12:17:41
Uchwała Nr XLIII/285/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 - 2032". 2014-06-02 12:20:32
Uchwała Nr XLIII/286/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-06-02 12:27:37
Uchwała Nr XLIII/287/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2014-06-02 12:28:51
Uchwała Nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 11:15:49
Uchwała Nr XLIV/290/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 09:34:51
Uchwała Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 rok. 2014-07-03 14:22:05
Uchwała Nr XLIV/292/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-07-01 13:10:19
Uchwała Nr XLIV/293/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku. 2014-07-03 09:42:37
Uchwała Nr XLIV/294/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Manowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Manowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2014-07-03 10:22:54
Uchwała Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020". 2014-07-03 10:05:29
Uchwała Nr XLIV/296/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie nabycia lokalu niemieszkalnego. 2014-07-03 11:46:26
Uchwała Nr XLIV/297/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 2014-07-03 10:18:48
Uchwała Nr XLV/298/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-09-02 12:38:35
Uchwała Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia lokalu niemieszkalnego. 2014-09-03 09:36:00
Uchwała Nr XLV/300/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Mostowie. 2014-09-03 09:39:06
Uchwała Nr XLVI/301/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 2014-10-06 13:35:13
Uchwała Nr XLVI/302/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-10-06 13:38:17
Uchwała Nr XLVI/303/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Manowo , przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. 2014-10-06 13:40:38
Uchwała Nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. 2014-10-06 13:44:49
Uchwała Nr XLVI/305/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2014-10-06 13:46:55
Uchwała Nr XLVI/306/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Manowo w latach 2014 - 2020". 2014-10-06 13:48:33
Uchwała Nr XLVII/307/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-11-06 14:11:27
Uchwała Nr XLVII/308/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014-2024. 2014-11-06 14:12:54
Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących część linii wąskotorowej 1056 Koszalin - Bobolice. 2014-11-06 14:15:42
Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 2014-11-06 14:19:02
Uchwała Nr XLVIII/311/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia \"Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2014-2020\". 2014-11-21 09:21:18
Uchwała Nr XLVIII/312/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-11-21 09:26:08
Uchwała Nr XLVIII/313/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia \"Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015\". 2014-11-21 09:28:37
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Manowo. 2014-12-03 15:06:59
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Manowo. 2014-12-03 15:10:27
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2014-12-03 15:13:41
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Manowo. 2014-12-03 15:16:52
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2015 2014-12-30 13:48:55
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2026. 2014-12-30 13:58:15
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-12-30 14:07:06
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-12-30 14:15:40
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo". 2014-12-30 14:26:06
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo". 2014-12-30 14:28:07
Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. \"Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin\". 2014-12-30 14:31:54
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 2014-12-30 14:43:38
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. 2014-12-30 14:46:17
Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2014-12-30 14:48:53
Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. 2014-12-30 14:51:19
Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Manowo, w których pobiera się opłatę miejscową. 2014-12-30 14:54:19
Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. 2014-12-30 14:56:10
Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2015 rok. 2014-12-30 14:59:24
Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Manowo. 2014-12-30 15:01:09
Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Manowo. 2014-12-30 15:03:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
03 lut 2014

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 lut 2014, godz. 10:49

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-