Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-11-21 09:32:29
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-01-04 11:08:34
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-01-14 12:50:03
Zarzadzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2013-01-14 10:28:03
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Manowo dla samorządowej instytucji kultury. 2013-01-11 13:24:21
Zarządzenie Nr 6 /2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego budżetu Gminy Manowo na 2013 r. 2013-01-17 14:05:17
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowań na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2013-01-14 12:52:48
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2013-01-15 13:42:50
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Manowo. 2013-01-17 14:22:06
Zarządzenie Nr 10/ 2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opracowania planu finansowego na 2013 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Manowo ustawami. 2013-01-17 14:35:54
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-01-21 13:36:05
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku. 2013-01-23 14:39:40
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-01-30 11:45:21
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia Rocznego Planu Działania Gminy na 2013 rok. 2013-05-09 09:05:46
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-02-05 11:27:27
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-02-20 14:07:33
Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 luty 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2012. 2013-02-20 14:18:53
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży działek. 2013-02-26 10:33:02
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014. 2013-03-06 12:46:23
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2013-03-07 13:50:10
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2013-03-08 14:55:42
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014. 2013-03-20 14:40:26
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XVIII Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz powołania komisji konkursowej. 2013-03-18 13:48:36
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2013-05-16 11:25:07
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-03-20 14:35:49
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31grudnia 2012 r. 2013-05-08 12:12:31
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego, zadań zleconych oraz sprawozdań finansowych jednostek pozabudżetowych za 2012 rok. 2013-05-08 12:49:05
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2013-04-10 11:07:28
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Manowo. 2013-05-23 09:38:20
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-05-14 11:45:40
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Gminy Manowo. 2013-04-26 14:44:40
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Manowo dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-04-30 10:45:37
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Manowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej Gminy Manowo. 2013-05-06 15:24:40
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-05-07 14:00:51
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-05-08 12:00:41
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2013-05-08 09:47:17
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży działek. 2013-05-10 09:29:36
Zarządzenie Nr 38 /2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2013-05-22 10:13:53
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-07-17 10:14:15
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-07-17 10:17:15
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz usprawnienia pracy Urzędu Gminy. 2013-07-05 10:52:31
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 2013-07-04 14:41:50
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. 2013-06-25 12:07:39
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-03 13:05:41
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-03 13:31:19
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-03 13:38:02
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powiększenie potencjału turystycznego zabytkowej kolei wąskotorowej. 2013-07-08 11:43:22
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Gminy Manowo. 2013-07-05 10:57:52
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-07-11 09:28:16
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-07-22 13:50:06
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-07-22 13:53:28
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu na cele nierolne i stawki za najem budynku użytkowego, położonego na działce nr 543 w Manowie, stanowiącej własność Gminy Manowo. 2013-08-08 13:11:46
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym , na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Manowie. 2013-08-08 13:17:03
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działek. 2013-08-08 13:23:10
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:05:23
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 Gminy Manowo za I półrocze 2013 roku. 2013-08-19 11:09:37
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 543 położonych w obrębie ewidencyjnym Manowo oraz najmu budynku położonego na tej działce, ogłoszenia jego wykazu. 2013-08-13 11:16:20
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2013-08-13 09:40:04
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy w Manowie z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki rolnej będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-08-19 12:14:27
Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko 2013" oraz "Manowski specjał" oraz przyjęcia ich regulaminów. 2013-10-02 11:12:16
Zarządzenie nr 62/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:19:08
Zarządzenie nr 63/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:21:55
Zarządzenie nr 64/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:26:56
Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:32:35
Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum w Manowie zastępującego dyrektora gimnazjum podczas jego nieobecności. 2013-10-02 14:35:20
Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny konkursów na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy", "Najładniejsze stoisko 2013" oraz "Manowski Specjał". 2013-10-02 11:16:50
Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2013-09-26 12:49:15
Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2013-10-02 15:02:47
Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 04.10.2013 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Manowo przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. 2013-10-04 14:15:56
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 4 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-10-04 13:01:29
Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 2013-10-16 14:46:14
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo. 2013-11-06 14:47:38
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-06 14:52:10
Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej , lub sytuacji kryzysowej noszącej znamiona klęski żywiołowej. 2013-10-25 13:34:32
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS). 2013-10-31 09:25:03
Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze najmu części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-11-16 13:25:12
Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-11-21 10:35:40
Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej. 2013-11-20 19:49:57
Zarządzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Manowoz dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży działki będącej mieniem Gminy Manowo. 2013-12-03 15:06:57
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Manowoz dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości będących mieniem Gminy Manowo. 2013-12-03 15:08:49
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2013-12-03 15:20:51
Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Manowo na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-12-04 11:07:01
Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2014 r. 2013-12-30 12:22:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
04 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
04 sty 2013, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-