Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. 2013-02-01 14:25:10
Uchwała Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2013-02-01 14:29:00
Uchwała Nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia protestu wobec zamiaru zmiany granic terenu Gminy Mielno poprzez odłączenie sołectwa Łazy i przyłączenie do Miasta i Gminy Sianów. 2013-02-01 14:30:53
Uchwała Nr XXVII/183/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2013-03-12 11:12:49
Uchwała Nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2013-03-12 11:17:12
Uchwała Nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2013 r. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 2013-03-12 11:23:34
Uchwała Nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2013-03-15 10:59:34
Uchwała Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2013-04-03 14:11:19
Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Manowo. 2013-04-26 10:18:54
Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku. 2013-04-26 10:21:20
Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia raportu Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w 2012 roku. 2013-04-26 10:23:48
Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-04-26 10:30:07
Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2014 rok. 2013-04-26 10:33:39
Uchwała Nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2022. 2013-04-26 10:44:25
Uchwała Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2013 roku. 2013-04-26 10:37:18
Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo. 2013-04-26 10:48:35
Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2013 roku. 2013-04-26 10:50:49
Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Manowo w 2013 roku. 2013-06-10 14:52:31
Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany \"Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 ? 2032\" 2013-06-10 14:58:43
Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2013-06-10 15:01:21
Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. 2013-06-10 15:04:22
Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-06-11 09:48:33
Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-06-11 09:53:09
Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-06-11 09:58:55
Uchwała Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 14:00:58
Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-07-03 14:21:16
Uchwała Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-07-03 14:25:14
Uchwała Nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy. 2013-07-03 14:27:44
Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości. 2013-07-03 14:29:34
Uchwała Nr XXXII/210/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-07-03 14:32:08
Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym. 2013-07-03 14:34:36
Uchwała Nr XXXII/212/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłat za odbiór i wywóz śmieci w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2013-07-03 14:40:50
Uchwała Nr XXXII/213/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-07-03 14:36:35
Uchwała Nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2013-07-03 14:38:31
Uchwała Nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-07-03 14:47:53
Uchwała Nr XXXIII/216/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-08-02 09:16:02
Uchwała Nr XXXIV/217/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2013-11-07 08:55:54
Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 09:01:57
Uchwała Nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 09:04:50
Uchwała Nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 2013-11-07 09:51:48
Uchwała Nr XXXV/223/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-07 09:57:10
Uchwała Nr XXXV/224/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu \"Odnowa i rozwój wsi\" na realizację zadania inwestycyjnego pn. \"Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cewlino\". 2013-11-07 10:01:10
Uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. 2013-11-07 10:04:31
Uchwała Nr XXXV/226/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r.w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. 2013-11-07 10:07:26
Uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2013-11-07 10:11:12
Uchwała Nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-11-07 12:27:07
Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2024. 2013-11-07 10:28:39
Uchwała Nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-11-07 10:31:52
Uchwała Nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2013-11-07 12:28:56
Uchwała Nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2013-11-07 10:34:29
Uchwała Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2013-11-07 10:36:37
Uchwała Nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie opłaty miejscowej. 2013-11-07 10:39:05
Uchwała Nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie opłaty targowej. 2013-11-07 10:41:35
Uchwała Nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie sprzedaży działki. 2013-11-07 10:45:12
Uchwała Nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie drogi w Grzybnicy. 2013-11-07 10:50:04
Uchwała Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem i przeniesienie na własność spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o. w Rosnowie rzeczy ruchomych i nieruchomości. 2013-11-07 10:55:25
Uchwała Nr XXXVII/239/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-06 13:22:51
Uchwała Nr XXXVII/240/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2014. 2013-12-06 13:31:54
Uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 2013-12-06 12:33:47
Uchwała Nr XXXVII/242/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w roku 2014. 2013-12-06 12:37:34
Uchwała Nr XXXVII/243/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki gruntu. 2013-12-06 12:28:46
Uchwała Nr XXXVII/244/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia \"Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014\". 2013-12-06 12:43:52
Uchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie realizacji projektu pn. \"Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu\" 2013-12-06 12:46:56
Uchwała Nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2013-12-06 12:51:11
Uchwała Nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-06 12:54:43
Uchwała Nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy abonamentowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-06 12:56:55
Uchwała Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2013-12-06 13:00:42
Uchwała Nr XXXVII/250/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2013-12-06 13:04:00
Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie do wydawania decyzji w sprawie przyznawania dodatku energetycznego. 2013-12-24 10:40:11
Uchwała Nr XXXVIII/252/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2014. 2013-12-24 10:43:14
Uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2013-12-24 10:51:46
Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 2013-12-24 10:59:54
Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Manowo dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo długoterminowego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo". 2013-12-24 11:05:33
Uchwała Nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyszewo". 2013-12-24 11:09:37
Uchwała Nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości. 2013-12-24 11:12:34
Uchwała Nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 2013-12-24 11:19:40
Uchwała Nr XXXVIII/259/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Manowo na lata 2014-2016". 2013-12-24 11:21:55
Uchwała Nr XXXVIII/260/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-12-24 11:24:16
Uchwała Nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienie do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Manowo. 2013-12-24 11:26:22
Uchwała Nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2013-12-24 11:28:50
Uchwała Nr XXXVIII/263/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 2013-12-24 11:30:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
01 lut 2013

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
01 lut 2013, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-