Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6. 2012-01-30 13:23:16
Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie obszarów chronionych krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804 ze zm.). 2012-01-30 13:28:14
Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 2012-01-30 13:35:25
Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Manowo z 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. 2012-01-30 13:37:30
Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, opróżniania zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni biologicznych i transport nieczystości ciekłych. 2012-02-27 12:33:54
Uchwała Nr XV/101/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie reprezentowania Gminy Manowo na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2012-02-27 12:39:59
Uchwała Nr XV/102/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2012-02-27 12:42:40
Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku. 2012-04-03 14:48:51
Uchwała Nr XVI/105/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w 2011 roku. 2012-04-03 14:51:37
Uchwała Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-04-03 14:54:48
Uchwała Nr XVI /107/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2013 rok. 2012-04-03 14:56:40
Uchwała Nr XVI /108/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2012 roku. 2012-04-03 15:01:12
Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2012-04-03 15:03:36
Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Manowo. 2012-04-30 14:13:32
Uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 2012-04-30 14:16:22
Uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-04-30 14:19:04
Uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 - 2032". 2012-04-30 14:21:14
Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-06-05 09:27:42
Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku klubu wiejskiego w Wyszeborzu". 2012-06-05 09:33:41
Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz instalacjami w miejscowości Bonin". 2012-06-05 09:42:20
Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży działek. 2012-06-05 09:48:07
Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino. 2012-06-05 09:58:00
Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania imienia 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Szkole Podstawowej w Rosnowie. 2012-06-05 10:06:18
Uchwała Nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Manowo w 2012 roku. 2012-06-05 10:09:51
Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-07-10 10:35:25
Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012- 2019. 2012-07-10 10:25:16
Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-09 13:35:54
Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 2012-07-09 13:45:28
Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-09 13:49:33
Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2012-07-09 13:52:10
Uchwała Nr XX/128/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu. 2012-07-09 13:55:16
Uchwała Nr XX/129/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży działki. 2012-07-09 13:57:11
Uchwała Nr XX/130/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży działki. 2012-07-09 14:00:10
Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia działek. 2012-07-09 14:02:53
Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. 2012-07-09 14:05:22
Uchwała Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działki gruntu. 2012-08-31 11:12:43
Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży działki. 2012-08-31 11:15:52
Uchwała Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny. 2012-08-31 11:18:15
Uchwała Nr Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny. 2012-08-31 11:20:05
Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Gminy w Manowie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 2012-10-04 10:45:40
Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-10-04 10:55:41
Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-04 11:00:35
Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2012-10-27 10:49:01
Uchwała Nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2012-10-27 10:54:22
Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2012-10-27 10:57:12
Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki do podatku leśnego. 2012-10-27 11:00:36
Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r.w sprawie opłaty miejscowej. 2012-10-27 11:02:46
Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej. 2012-10-27 11:07:40
Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśniego i od nieruchomości. 2012-10-27 11:13:45
Uchwała Nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kretomino. 2012-10-27 11:20:39
Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 2012-10-27 11:34:59
Uchwała Nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2012-10-27 11:30:36
Uchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Manowo. 2012-12-06 13:18:50
Uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kretomino. 2012-12-06 14:31:40
Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 2012-12-06 14:17:35
Uchwała Nr XXIV/153/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań wynikających z "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014" w roku 2013. 2012-12-06 14:18:29
Uchwała Nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Manowo na stałe obwody głosowania. 2012-12-06 14:24:18
Uchwała Nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2012-12-06 14:27:52
Uchwała Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 14U/MN, 17U/MN i 06KDD. 2012-12-06 14:36:01
Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-13. 2012-12-06 14:39:46
Uchwała Nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-22. 2012-12-06 14:43:12
Uchwała Nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-17. 2012-12-06 14:46:18
Uchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-41. 2012-12-06 14:48:51
Uchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013". 2012-12-06 14:52:16
Uchwała Nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2012-12-06 14:58:31
Uchwała Nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-06 15:00:53
Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2012-12-06 15:03:43
Uchwała Nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-06 15:06:17
Uchwała Nr XXIV/166/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Manowo. 2012-12-06 15:11:17
Uchwała Nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na niezabudowanych działkach gruntu. 2012-12-06 15:13:33
Uchwała Nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego ? Ośrodka Zdrowia w Manowie. 2012-12-06 15:15:46
Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - Ośrodka Zdrowia w Boninie. 2012-12-06 15:17:41
Uchwała Nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności korzystania z nieruchomości położonej w Mostowie. 2012-12-06 15:20:38
Uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odpłatnego nabycia działki. 2012-12-06 15:22:39
Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2013. 2012-12-21 14:38:18
Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2013 - 2022. 2012-12-21 14:46:35
Uchwała Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r. 2012-12-21 14:51:05
Uchwała Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2012- 2019. 2012-12-21 15:00:39
Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki do podatku rolnego. 2012-12-21 15:02:49
Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stawki do podatku leśnego. 2012-12-21 15:05:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Pokutycki

Data wytworzenia:
18 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
18 sty 2012, godz. 14:52

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-