Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na działkach nr 342, 334, 341/6, 341/5, 293/5, 314/3, 314/1, 313/2, 389, 313/7, 168, 198, 313/5, 310/2, 189/1 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-09 09:29:30 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Manowo na działkach nr: 93/6, 93/5, 127/2, 95/1, 96, 97/3, 299, 97/2, 207, 97/12, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-05 23:09:44 dodanie dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 96/3, 95/3, 123/1, 155/1, 154/1, 186/1, 185/1 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-05 10:03:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 12:32:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:48:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:46:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/299/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:44:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/298/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Manowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:41:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/297/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:34:38 dodanie dokumentu
Uchwała XLI/296/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:29:33 dodanie dokumentu
Uchwała XLI/295/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:26:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:22:56 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:22:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/292/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2017 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:20:50 dodanie dokumentu
Uchwała XL/289/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:11:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:09:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:06:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:04:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 11:00:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:58:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/292/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2017 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:53:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:49:47 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 22 maja 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:29:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2018 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Mariusz Pokutycki 2018-07-04 10:27:42 dodanie dokumentu
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Manowo, na działkach nr 151, 41, 133/1, 35, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-07-03 13:27:03 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:50:28 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko pracy do spraw kancelaryjnych Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:47:52 edycja dokumentu
Referat Finansów i Budżetu Mariusz Pokutycki 2018-07-02 10:46:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. Mariusz Pokutycki 2018-06-27 11:52:59 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. Mariusz Pokutycki 2018-06-22 13:49:24 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:30:56 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 96/3, 95/3, 123/1, 155/1, 154/1, 186/1, 185/1 obręb Cewlino, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:30:31 edycja dokumentu
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV na działkach numer: 215/3, 276, 215/4, 230/4 105, 229/16, 229/17 obręb Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2018-06-20 13:26:44 edycja dokumentu
Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-06-18 12:33:00 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-06-18 11:10:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pokutycki 2018-06-18 11:09:11 dodanie dokumentu
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie Joanna Poślednik 2018-06-15 13:29:35 dodanie dokumentu
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. Mariusz Pokutycki 2018-06-13 10:38:59 edycja dokumentu
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Manowo Joanna Poślednik 2018-06-11 10:24:10 usunięcie załacznika