Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-10-11 11:28:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 17:04:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 16:53:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 16:52:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-10-05 16:49:36 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2017-10-03 23:09:25 edycja dokumentu
Konsultacje projektu Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2017-10-03 23:07:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 2 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Mariusz Pokutycki 2017-10-03 23:02:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXX/2017 Sesji Rady Gminy Manowo odbytej w dniu 28 sierpnia 2017 roku. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 14:57:47 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 154/29, 160, 162, 163, 301, 306, 31/3 obręb ewidencyjny Manowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 13:29:41 dodanie dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 12:20:06 edycja dokumentu
Budowa sieci kablowo - napowietrznej 15 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV na działkach nr 105/2, 334, 343/62, 330/7, 357, 343/63, 344, 345, 348/2 obręb ewidencyjny Wyszewo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-29 12:18:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Boninie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 14:08:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 66/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Rosnowie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 14:04:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Gminnego w Boninie zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 14:01:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 67/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Manowie zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:57:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami w czasie dowozu do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:53:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:50:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:46:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Mariusz Pokutycki 2017-09-28 13:42:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2017 - 2032. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 13:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 12:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 12:56:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariusz Pokutycki 2017-09-26 12:54:50 dodanie dokumentu
Protokół inwentaryzacyjny do komunalizacji działki nr 22-15 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 13:03:05 dodanie dokumentu
Wykaz lokali do sprzedaży nr 15-1 i 15-2 w Boninie. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:56:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze sprzedaży lokali mieszkalnych. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:48:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości do dzierżawy cz. dz. nr 251-2 Kretomino. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:43:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 18 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o zamiarze dzierżawy części nieruchomości będącej mieniem Gminy Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-19 12:40:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 19/2017 Starosty Koszalińskiego w sprawie wskazania na terenie Powiatu Koszalińskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Mariusz Pokutycki 2017-09-18 14:27:38 dodanie dokumentu
Remont, przebudowa i budowa kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielni SN części elektroenergetycznej Elektrowni Wodnej Rosnowo, działka nr 23/21, 23/17 w obrębie Rosnowo, Gmina Manowo. Mariusz Pokutycki 2017-09-01 11:38:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Manowo dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 13:52:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom prawnym, wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Manowo na budowę wiat śmietnikowych. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 13:50:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych przez Gminę Manowo oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 13:47:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:44:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:41:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:38:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 15 w miejscowości Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:34:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/235/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Manowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w obrębie ewidencyjnym Bonin. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:30:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Manowo z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boninie. Mariusz Pokutycki 2017-08-31 12:22:34 dodanie dokumentu