Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w miejscowości Bonin.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami w miejscowości Bonin
Numer ogłoszenia: 2492 - 2012; data zamieszczenia: 03.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Manowo , Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 3183289.

Adres strony internetowej zamawiającego:www.manowo.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i instalacjami w miejscowości Bonin. Szczegółowy zakres robót: 1. Sieć wodociągowa o średnicy i długości: - z rur PE D=125 mm - 703,0 m - z rur PE D=110 mm - 464,0 m - z rur PE D=90 mm - 588,1 m - z rur PE D=63 mm - 19,5 m - z rur PE D=50 mm - 17,0 m - z rur PE D=40 mm - 25,0 m - z rur PE D=32 mm - 1,5 m 2. Przyłącza i instalacje wodociągowe o średnicy i długości: - z rur PE D=63 mm - 85,0 m - z rur PE D=50 mm - 76,5 m - z rur PE D=40 mm - 346,5 m - z rur PE D=32 mm - 251,0 m wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Zakres prac obejmuje: 1. montaż rurociągów z rur PE wraz z oznakowaniem trasy taśmą magnetyczną 2. montaż hydrantów nadziemnych 3. montaż zasuw wodociągowych 4. montaż przyłączy wraz ze studniami wodomierzowymi 5. próba szczelności wodociągu 6. płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 7. wykonanie włączeń do istniejącej sieci wodociągowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - projekcie budowlanym - specyfikacji technicznej - przedmiarze robót (jako materiale pomocniczym) stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2012.

Informacja na temat wadium:zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające budowie sieci wodociągowych, sanitarnych o wartości min. 500.000 zł brutto każda.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

- formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 7 do SIWZ

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy, b) wykopaliska archeologiczne, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 5) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 5 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.manowo.pl
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:URZĄD GMINY MANOWO, 76-015 MANOWO 40, POKÓJ NR 5.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.01.2012 godzina 12:00, miejsce: URZĄD GMINY MANOWO, 76-015 MANOWO 40, SEKRETARIAT.

 

Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Bonin wodociągowa 12 2011.ath (ATH, 74.06Kb) 2012-01-17 09:05:12 0
siec wodocia bononin.pdf (PDF, 573.21Kb) 2012-01-17 08:58:08 0
SIWZ - wodociąg Bonin.doc (DOC, 452.50Kb) 2012-01-13 14:18:02 1

Wyjaśnia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
IG.271.1.1.2011.pdf (PDF, 29.37Kb) 2012-01-13 14:26:24 420

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 48.16Kb) 2012-02-08 11:14:40 1035

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Poślednik

Data wytworzenia:
13 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
13 sty 2012, godz. 14:09

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
13 sty 2012, godz. 14:09