Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sporządzanie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo.

Manowo: SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH, BĘDACYCH W ZASOBIE GMINY MANOWO
Numer ogłoszenia: 6210 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 3183289.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzania operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, będących w zasobie Gminy Manowo, obejmująca następujący zakres: a)wycena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu (działki, działek) b)wycena lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu (działki, działek) c)wycena budynku mieszkalnego jedno lub dwurodzinnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu oraz rzutem lokalu d)wycena działek budowlanych e)Wycena działki przeznaczonej na cele rolne f)Wycena działki zakrzewionej i zalesionej g)Wycena lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu h)Wycena budynku wolnostojącego wraz z działką przeznaczonego na inne cele niż mieszkalne i)Wycena nieruchomości gruntowej (działek) sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu (art. 32 i 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami) j)Wycena nieruchomości przeznaczonych do obsługi komunikacyjnej - wycena niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do zabudowy garażami k)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków publicznych l)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem i podziałem gruntów (za jedną nowopowstałą działkę po podziale) m)Wycena nieruchomości gruntowej do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu n)Sporządzanie projektu wyodrębnienia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w domach wielo lokalowych, wchodzących w skład nieruchomości (projekt wyodrębnienia winien zawierać rzuty kondygnacji budynku mieszkalnego i rzut budynku gospodarczego) o)Wycena budynków przeznaczonych do rozbiórki wraz z działką gruntu p)Przeszacowanie lokalu q)Aktualizacja wyceny nieruchomości r)Wycena instalacji i urządzeń w budynkach przemysłowych s)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości do opłaty planistycznej t)Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości do opłaty adiacenckiej u)Określenie wartości służebności przesyłu z tytułu budowy infrastruktur technicznych v)Określenie wartości służebności gruntowej (służebność drogi koniecznej prawo przechodu i przejazdu).

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie

Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

Inne dokumenty

- formularz ofertowy - przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 2 do SIWZ - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. - wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.manowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, pokój nr 5.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ - wycena nieruchomosci.doc (DOC, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-01-13 14:53:42 271KB 25 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 IG_271_1_2_2012.doc (DOC, 79KB) 2012-01-13 14:57:49 79KB 966 razy
2 zalacznik nr 2 - po modyfikacji.docx (DOCX, 15.KB) 2012-01-13 15:00:20 15.KB 922 razy
3 zalacznik nr 7 - po modyfikacji.docx (DOCX, 21.KB) 2012-01-13 15:00:49 21.KB 1182 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 36.KB) 2012-01-20 12:56:56 36.KB 874 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 13-01-2012 14:53:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Poślednik 06-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 20-01-2012 12:56:56