Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXIX/264/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-03 10:53:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/265/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Manowo. 2014-02-03 10:59:51
dokument Uchwała Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Manowo w 2014 roku. 2014-02-03 11:02:07
dokument Uchwała Nr XXXIX/267/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Manowo. 2014-02-03 11:08:50
dokument Uchwała Nr XL/268/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-04 09:10:29
dokument Uchwała Nr XLI/269/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-03-31 15:07:26
dokument Uchwała Nr XLI/270/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-03-31 15:16:52
dokument Uchwała Nr XLI/271/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2015 rok. 2014-04-01 09:13:23
dokument Uchwała Nr XLI/272/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 2014-03-31 15:10:23
dokument Uchwała Nr XLI/273/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2014 roku. 2014-03-31 15:12:33
dokument Uchwała Nr XLI/274/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku. 2014-04-01 09:16:57
dokument Uchwała Nr XLI/275/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014? w 2013 roku. 2014-04-01 09:20:03
dokument Uchwała Nr XLI/276/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia stałego okręgu wyborczego na terenie Powiatu Koszalińskiego. 2014-04-01 09:23:08
dokument Uchwała Nr XLI/277/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 r. o woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Manowo. 2014-04-01 09:32:58
dokument Uchwała Nr XLI/278/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie nabycia lokali mieszkalnych. 2014-04-01 09:36:41
dokument Uchwała Nr XLII/279/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego PPU "HYDRONIKA" z siedzibą w Koszalinie. 2014-04-30 09:19:31
dokument Uchwała Nr XLII/280/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3564Z. 2014-04-30 09:23:19
dokument Uchwała Nr XLII/281/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Manowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 2014-04-30 09:30:32
dokument Uchwała Nr XLII/282/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2014 - 2020. 2014-04-30 09:32:43
dokument Uchwała Nr XLIII/283/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-06-02 12:14:49
dokument Uchwała Nr XLIII/284/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2014-06-02 12:17:41
dokument Uchwała Nr XLIII/285/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Manowo na lata 2007 - 2032". 2014-06-02 12:20:32
dokument Uchwała Nr XLIII/286/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-06-02 12:27:37
dokument Uchwała Nr XLIII/287/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Manowo. 2014-06-02 12:28:51
dokument Uchwała Nr XLIV/288/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 11:15:49
dokument Uchwała Nr XLIV/290/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-03 09:34:51
dokument Uchwała Nr XLIV/291/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 rok. 2014-07-03 14:22:05
dokument Uchwała Nr XLIV/292/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-07-01 13:10:19
dokument Uchwała Nr XLIV/293/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 roku. 2014-07-03 09:42:37
dokument Uchwała Nr XLIV/294/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Manowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Manowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2014-07-03 10:22:54
dokument Uchwała Nr XLIV/295/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020". 2014-07-03 10:05:29
dokument Uchwała Nr XLIV/296/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie nabycia lokalu niemieszkalnego. 2014-07-03 11:46:26
dokument Uchwała Nr XLIV/297/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 2014-07-03 10:18:48
dokument Uchwała Nr XLV/298/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-09-02 12:38:35
dokument Uchwała Nr XLV/299/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia lokalu niemieszkalnego. 2014-09-03 09:36:00
dokument Uchwała Nr XLV/300/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Mostowie. 2014-09-03 09:39:06
dokument Uchwała Nr XLVI/301/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 2014-10-06 13:35:13
dokument Uchwała Nr XLVI/302/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-10-06 13:38:17
dokument Uchwała Nr XLVI/303/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Manowo , przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. 2014-10-06 13:40:38
dokument Uchwała Nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości. 2014-10-06 13:44:49
dokument Uchwała Nr XLVI/305/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2014-10-06 13:46:55
dokument Uchwała Nr XLVI/306/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Manowo w latach 2014 - 2020". 2014-10-06 13:48:33
dokument Uchwała Nr XLVII/307/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-11-06 14:11:27
dokument Uchwała Nr XLVII/308/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014-2024. 2014-11-06 14:12:54
dokument Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących część linii wąskotorowej 1056 Koszalin - Bobolice. 2014-11-06 14:15:42
dokument Uchwała Nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 2014-11-06 14:19:02
dokument Uchwała Nr XLVIII/311/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Manowo na lata 2014-2020". 2014-11-21 09:21:18
dokument Uchwała Nr XLVIII/312/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości. 2014-11-21 09:26:08
dokument Uchwała Nr XLVIII/313/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015". 2014-11-21 09:28:37
dokument Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Manowo. 2014-12-03 15:06:59
dokument Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Manowo. 2014-12-03 15:10:27
dokument Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2014-12-03 15:13:41
dokument Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Manowo. 2014-12-03 15:16:52
dokument Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2015 2014-12-30 13:48:55
dokument Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2015 - 2026. 2014-12-30 13:58:15
dokument Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. 2014-12-30 14:07:06
dokument Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014 - 2024. 2014-12-30 14:15:40
dokument Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo". 2014-12-30 14:26:06
dokument Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo". 2014-12-30 14:28:07
dokument Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Manowo pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin". 2014-12-30 14:31:54
dokument Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 2014-12-30 14:43:38
dokument Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. 2014-12-30 14:46:17
dokument Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2014-12-30 14:48:53
dokument Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. 2014-12-30 14:51:19
dokument Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Manowo, w których pobiera się opłatę miejscową. 2014-12-30 14:54:19
dokument Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. 2014-12-30 14:56:10
dokument Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Manowo na 2015 rok. 2014-12-30 14:59:24
dokument Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia wiceprzewodniczącemu do podpisywania delegacji służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Manowo. 2014-12-30 15:01:09
dokument Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Manowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Manowo. 2014-12-30 15:03:25