Referat Finansów i Budżetu

 

Referat Budżetu i Finansów Pracownik Telefon Adres e-mail Miejsce urzędowania
Skarbnik Gminy

Magdalena
Szymańska

943183295

skarbnik@manowo.pl

Piętro,        pokój nr 14
Księgowość budżetowa - Zastępca Skarbnika

Monika Cholewa

943182596

ksiegowa@manowo.pl

Piętro,        pokój nr 12A

Płace i ubezpieczenia; obsługa finansowa szkół i przedszkoli

Irena Krystianiak;
Katarzyna Marczak
943183143

place@manowo.pl
placeoswiaty@manowo.pl

Piętro,        pokój nr 13
Księgowość budżetowa Natalia Oleszko-Studzińska 943183145

budzet@manowo.pl

Piętro,        pokój nr 11
Podatki i opłaty lokalne

Joanna Górecka

943182527  podatki@manowo.pl Piętro,        pokój nr 12
Usługi komunalne   943182596 ukomunalne@manowo.pl Piętro,        pokój nr 12A
Księgowość podatkowa Anna Jasnoch 943182527  naleznosci@manowo.pl Piętro,        pokój nr 12
Windykacja należności Danuta Opalińska 943182596 windykacja@manowo.pl Piętro,        pokój nr 12A

 

 W referacie budżetu i finansów utworzono następujące stanowiska:

a) Kierownik Referatu będący jednocześnie skarbnikiem gminy i głównym księgowym budżetu.
b) zastępca skarbnika,
c) stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej,
d) stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej,
e) stanowisko pracy do spraw płac i ubezpieczeń,
f) stanowisko pracy do spraw podatków i opłat lokalnych,
g) stanowisko pracy do spraw odpłatności za usługi komunalne,
h) stanowisko pracy do spraw windykacji należności,
i) stanowisko pracy do spraw obsługi finansowej szkół i przedszkoli.

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,
2) udzielanie pomocy w wykonaniu budżetu Gminy,
3) zapewnienie obsługi finansowo- księgowej Urzędu i placówek oświatowych,
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5) ustalanie podstawowej kwoty dotacji za przedszkola publiczne i niepubliczne,
6) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
7) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
8) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
9) prowadzenie ewidencji wyposażenia,
10) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
11) rozliczanie inwentaryzacji,
12) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
13) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
14) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
15) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy,
a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
f) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
16) prowadzenie analityki dla jednostek budżetowych oświaty,
17) rozliczanie podatku VAT,
18) prowadzenie spraw płac i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu i pracowników oświaty,
19) obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
20) przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie podatku akcyzowego dla rolników; przygotowywanie wniosków do
Wojewody o dotację celową oraz jej terminowe rozliczanie i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 02-01-2012 11:41:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 22-01-2019 13:41:11