Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino.

Manowo, dnia 27  lutego 2013 r.

OŚ.6220.7.2013.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

    zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1127), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 27.02.2013 r., na wniosek Pana Roberta Machowicz reprezentującego Urząd Gminy w Manowie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 „Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino.”

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

-> pobierz


Manowo, dnia 22.03.2013 r.

OŚ.6220.7.2013.MOŚ


OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

   zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w toku postępowania żądaniach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/4, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino.”

Wyznaczam termin 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości do skorzystania z przedmiotowego prawa.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 9 kwietnia 2013 r.

OŚ.6220.7.2013.MOŚ

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 9 kwietnia 2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino."

POUCZENIE
    Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

                                                                                  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 27-02-2013 14:39:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Osińska-Śliwa 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 09-04-2013 13:57:26