Nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu

Wójt Gminy Manowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”


I. Wymagania niezbędne:
- ukończony 18 rok życia,
- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego - potwierdzone uprawnieniami,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,
- umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
- dokładność w wykonywaniu zadań,  obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych czynności:
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ,
- przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
- organizacja imprez, turniejów, mistrzostw,
- dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
- dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
- współpraca z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach wolnych od nauki,
- inicjowanie i prowadzenie akcji promocji sportu,
- prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
- prowadzenie „Dziennika Pracy Animatora" który stanowi załącznik do umowy,
- aktywizacja mieszkańców gminy Manowo.

III. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- program zajęć sportowo- rekreacyjnych i imprez organizowanych na Boisku „ORLIK" (załącznik nr 2),
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,
- oświadczenie o niepobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1),
- oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko animatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IV. Miejsce wykonywania pracy
- Boisko ORLIK w Rosnowie

- Boisko ORLIK w Boninie


V. Forma i okres zatrudnienia
Umowa zlecenie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013 r.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 13 lutego 2013 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40 z dopiskiem „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" wraz ze wskazaniem obiektu (boiska), na które oferta jest składana.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Manowo www.manowo.pl oraz bip.manowo.pl

VII. Informacje dodatkowe
1. Wójt Gminy Manowo zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012" w 2013 r.

2. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako animator w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” składać się będzie z części wypłacanej przez Szkolny Związek Sportowy w ramach dotacji MSiT oraz z części wypłacanej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialną.

a) w przypadku zatrudnienia jednej osoby na danym obiekcie (boisku), Ministerstwo Sportu i Turystyki przyzna co miesiąc środki finansowe w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 1.000 zł brutto jako wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz 1.000 zł zapłaci urząd gminy na podstawie zawartej umowy. Animator musi udokumentować  odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 80 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku.

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na danym obiekcie, MSiT przyzna co miesiąc środki finansowe w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 500 zł brutto jako wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz 500 zł brutto zapłaci urząd gminy na podstawie zawartej umowy. Każdy z animatorów musi udokumentować odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Pracy Animatora” 40 godzin zajęć na obiekcie, co będzie stanowić minimum 50 % ogólnej liczby godzin zajęć przeprowadzonych na danym boisku.

3. Dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. oświaty i zdrowia – 94 318 31 52

4. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.szs.pl


 

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO ANIMATORA OBIEKTU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 

Na stanowisko animator obiektu sportowego w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2013 roku  zostały wybrane następujące osoby:

 

Krzysztof Karpowicz  zam. Bonin – boisko Orlik w Boninie

Tomasz Turowski  zam. Bonin  – boisko Orlik w Boninie

Ryszard Jelonek zam. Rosnowo – boisko Orlik w Rosnowie

Bolesław Jaworski zam. Rosnowo – boisko Orlik w Rosnowie

 

Uzasadnienie:

Do dnia 13 lutego 2013 r. do siedziby Urzędu Gminy Manowo wpłynęło siedem ofert na stanowisko Animator obiektu sportowego.

W celu wyboru kandydatów powołano 3 osobową komisję. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne. Po analizie złożonych dokumentów, biorąc pod uwagę kwalifikacje i przedstawiony  PROGRAM DZIAŁAŃ „Animatora”, w dniu 14 lutego br. wyłoniono w/w kandydatów.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Załączniki do pobrania

1 ogłoszenie o naborze.docx (DOCX, 22KB) 2013-02-11 10:08:17 765 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 11-02-2013 10:08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Jarosik 11-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 14-02-2013 12:10:29