Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Mega Stone Sp. z o.o. 2019-02-12 09:28:23
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu na działce nr 384/6 obr. ew. Wyszewo. 2019-02-11 14:51:04
Budowa ośrodka hodowli ryb łososiowatych przy rzece Dzierżęcince, na terenie działek ewidencyjnych nr 15, 16, 17, 22 obręb ew. Manowo, gm. Manowo. 2019-01-29 09:50:31
Budowa drogi dojazdowej leśnej pożarowej w leśnictwie Wyszewo numer ewidencyjny 3, na długości 1,8 km położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórowo, Wyszewo na terenie gminy Manowo. 2019-01-09 09:38:01
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-12-13 09:30:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.421.401.2018.WP 2018-11-07 11:22:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania SZ.ZUZ.2.421.400.2018.WP 2018-11-07 11:20:33
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu. 2018-11-05 12:28:40
Prowadzenie działalności w zakresie odzysku i magazynowania odpadów na działce nr 4/86 w obrębie ewidencyjnym Bonin, Gmina Manowo. 2018-06-06 09:24:23
Konsultacje społeczne - "Uchwała antysmogowa" 2018-06-04 09:41:37
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021, z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r. 2018-05-18 12:06:31
Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 1MW, zlokalizowanej na działce nr 283/1 w obrębie ewidencyjnym Wyszewo, Gmina Manowo. 2018-03-01 12:36:19
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Manowo na lata 2017-2023". 2018-01-25 14:51:15
Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK) 2018-01-11 14:08:59
Budowa hali produkcyjnej obróbki kamienia naturalnego z infrastrukturą. 2017-12-19 11:51:21
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek. 2017-11-22 12:36:44
Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) 2017-10-26 09:30:36
Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica. 2016-07-06 14:40:12
Rozbudowa hali traków wraz z przebudową linii technologicznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. 2016-03-16 10:21:55
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin - Kretomino gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 225/2, 199, 194/26, 248/2251/2 i 246/3 obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2 obręb nr 46, Miasto Koszalin. 2015-05-19 14:55:42
Wykonanie pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z. 2015-04-14 12:29:01
Punkt zbierania odpadów, na terenie działek o nr ew. 77/4 i 77/5, obręb ewidencyjny Kretomino 2014-12-16 14:36:16
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Rosnowo. 2014-12-02 13:27:26
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym na działce 850, obręb Kopanino, położonej w Rosnowie, gm. Manowo. 2014-07-04 11:26:48
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Manowo na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 2014-03-05 14:17:48
Wykonanie czterech nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie. 2013-09-18 14:19:04
Rozbudowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową zlokalizowanej na działce 4/55 obręb ewidencyjny Bonin. 2013-05-14 11:38:55
Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3564Z Wyszebórz - Wyszewo - droga nr 11, zlokalizowanego na działce nr 244 obręb ewidencyjny Wyszebórz oraz działkach nr 49/2, 83, 65/2, 221, 389, 314/2, 334 obręb ewidencyjny Wyszewo. 2013-04-30 15:05:23
Zakład Produkcji Peletu w Rosnowie 2013-03-22 09:17:06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków P6 i P7 wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Kretomino, gmina Manowo. 2013-03-13 09:21:02
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 130/25, 130/26, 130/35, 130/14, 123/12, 231, 130/1, 123/9, 123/11, 130/2 w miejscowości Kretomino. 2013-02-27 14:39:28
Rozbudowa zakładu produkcji guzików polegająca na utworzeniu sekcji wytwarzania energii cieplnej w termicznym procesie przekształcania odpadów technologicznych pochodzenia poliestrowego na działce ewidencyjnej nr 206/6 położonej w obr. ew. Cewlino, Gmina Manowo. 2012-06-06 14:15:51
Zakup innowacyjnej linii do produkcji deski paletowej w miejscowości Kliszno, gm. Manowo, dz. nr 363 obr. ew. Wyszewo. 2012-05-31 14:26:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r. informujące o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn."Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Lubiatowo w km 0+00 - 2+550". 2012-05-29 15:14:57
Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad jeziorem Lubiatowo w km 0+00 - 2+550. 2012-04-16 09:52:07
Przebudowa drogi leśnej o numerze inwentarzowym 220/00760 położonej w leśnictwie Wrzosowiec na działkach nr 155/1, 156/1, 157/1, 159/2 i 118/3 w obr. ew. Grzybnica. 2012-04-11 12:56:08
Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin 2012-02-28 13:22:56
Przebudowa i remont drogi powiatowej NR 0412Z Maszkowo - Wyszebórz - Manowo, zlokalizowanego na działkach nr 40, 41 obręb ewidencyjny Manowo i działce nr 242 obręb ewidencyjny Wyszebórz. 2012-02-01 09:40:26