Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin na działkach nr 21/3, 26, 24/1, 28/1, 401/127, 9 i 5/8 w obrębie ewidencyjnym Bonin gmina Manowo.

Manowo, dn. 09.05.2012 r.

GPB.6733.03.2012.ZC

OBWIESZCZENIE

   Zgodnie z art. 49 i 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawy  z dnia 14.06.1960 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 i 2 - ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 wraz z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci  wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin na działkach nr 21/3, 26, 24/1, 28/1, 401/127, 9 i 5/8 w obrębie ewidencyjnym Bonin gmina Manowo.    

Inwestor

Gmina Manowo

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dn. 04.06.2012r.

GPB.6733.03.2012.ZC

OBWIESZCZENIE

      Stosownie do ustaleń art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że w sprawie wniosku Gminy Manowo o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, które polega na:

budowie węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin na działkach nr 21/3, 26, 24/1, 28/1, 401/127, 9 i 5/8 w obrębie ewidencyjnym Bonin gmina Manowo, zebrane są materiały i dowody niezbędne do podjęcia stosownej decyzji.

                 Z w/w materiałami  można  zapoznać się w tutejszym  Urzędzie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Stronom przysługuje również prawo wypowiedzenia się, co do w/w dowodów i materiałów.

Prowadzący sprawę Zbigniew Caboń - pok. nr 15, tel.: 94-318-31-42.


Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


 Manowo, dnia 12.06.2012r.

GPB.6733.03.2012.ZC

  

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NR 3/2012

 

Na podstawie :

 • art. 4 ust. 2 , pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. );

 • art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. );

 • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.);

 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 );

 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. NR 19, poz. 115 z późn. zmian.);

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy( Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589 ),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo i po stosownych uzgodnieniach

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Bonin na działkach nr 21/3, 26, 24/1, 28/1, 401/127, 9 i 5/8 w obrębie ewidencyjnym Bonin. 

Ustalenia projektowe i realizacyjne:

 1. ustalenia dotyczące funkcji zabudowy – infrastruktura techniczna –obiekt budowlany liniowy.

 2. ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy i zagospodarowania terenu – budowa węzła wodociągowego składającego się ze studzienki wodomierzowej i studzienki eksploatacyjnej oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości ca 1.321,00mb na działkach nr 21/3, 26, 24/1, 28/1, 401/127, 9 i 5/8 w obrębie ewidencyjnym Bonin.

 3. ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

 • projektowana sieć wodociągowo rozdzielcza o średnicy Dn 160mm i Dn 125mm włączona do istniejącej magistrali wodociągowej Dn 1000mm i Dn 800 mm zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego drogi krajowej na działce 21/3 w obrębie Bonin gmina Manowo. Wykonanie wodociągu z rur polietylenowych PE 100 o łącznej długości 1321,0 mb. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy wodociągowe; studzienka wodomierzowa betonowa Dn1200-1500mm oraz studzienka betonowa (komora) eksploatacyjna Dn 2000 - 2500mm na działce nr 21/3;

 • przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową działka nr 26 i gminną działka nr 28/1 wykonane za pomocą przewiertu w rurze ochronnej Ø225x13,5mm PE PN10;

 • przejścia sieci wodociągowej pod istniejącym torowiskiem (działka nr 9 ) kolei wąskotorowej oraz pod istniejącym rowem melioracyjnym (dz. nr 5/8) wykonane za pomocą przewiertu w rurze ochronnej 180 x 10,7mm PE PN10.

 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – nie dotyczy.

 • inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nr OŚ.6220.7.2012.MOŚ wydana przez Wójta Gminy Manowo stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

 • w trakcie realizacji inwestycji wszelkie odpady powstające w fazie budowy oraz eksploatacji winny być odpowiednio segregowane i zagospodarowane z godnie z obowiązującymi przepisami;

 • ewentualna wycinka istniejącej zieleni musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczanie systemów korzeniowych i pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, przeprowadzanie robót metoda przeciskową lub ręcznie w miejscach cennych przyrodniczo;

 • miejsce wywiezienia ziemi zgodnie z ustaleniami z właściwym Urzędem.

 1. ustalenia wymagań w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • podłączenie do magistral wodociągowych Dn1000 i Dn 800 na podstawie warunków technicznych i ogólnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koszalinie;

 • wykonanie przecisków pod drogą krajową nr 11 (działka nr 26) uzgodnić z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie;

 • wykonanie przecisków pod drogą gminną (działka nr 28/1 ), pod torowiskiem (działka nr 9), pod rowem melioracyjnym (działka nr 5/8) oraz przejście przez działkę nr 401/127 uzgodnić z Urzędem Gminy Manowo;

 • przejście przez działki nr 24/1 i 21/3 uzgodnić z właścicielami gruntów;

 • zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury technicznej, budynków i obiektów. Szczególną uwagę należy zwrócić przy skrzyżowaniach projektowanej sieci z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym infrastruktury technicznej;

 • obsługa komunikacyjna – z wykorzystaniem istniejącej dostępności i obsługi komunikacyjnej;

 • pozostałe media : nie dotyczy.

 1. ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

 • inwestycja nie powinna być uciążliwa dla otoczenia, nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich ( dojazdy, parkowanie , funkcje obiektów). Uciążliwość inwestycji nie może wykraczać poza granice wnioskowanych działek oraz ograniczać inwestowania na sąsiednich działkach, a także negatywnie wpływać na środowisko;

 • zgodnie z art.5 ust.1 ustawy prawo Budowlane - obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 1. ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – nie dotyczy;

 2. inne ustalenia:

 • Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich;

 • Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( nie dotyczy stawki procentowej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości), przepisy art. 36 oraz 37 stosuje się odpowiednio;

 • Projekt budowlany powinien spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118; z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690);

 • Planowana inwestycja powinna być projektowana i realizowana w sposób gwarantujący ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich , zgodnie z art. 5 pkt 9 Prawa budowlanego;

 • Do projektu budowlanego Inwestor winien załączyć oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dot. działek na których ma być realizowana przedmiotowa decyzja. Prawem takim jest tytuł wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

 1. linie rozgraniczające teren inwestycji:

granice obszaru objętego wnioskiem oznaczono na mapie syt-wys w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

 Uzasadnienie:

W postępowaniu przeprowadzono zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizę warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym zrealizowana została inwestycja.

Decyzja dotyczy budowy węzła wodociągowego składającego się ze studzienki wodomierzowej i studzienki eksploatacyjnej oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości ca 1.321,00mb na działkach nr 21/3, 26, 24/1, 28/1, 401/127, 9, 5/8 w obrębie ewidencyjnym Bonin gmina Manowo.

Projekt decyzji został pozytywnie uzgodniony z organami wymienionymi w art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

Przed wydaniem niniejszej decyzji umożliwiono stronom – stosownie do wymagań art. 10 § 1 k.p.a. – zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenie się w tym zakresie.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Pouczenie.

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 2. Organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji (art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ), jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 ), nie pobrano opłaty skarbowej, ponieważ jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty.

Załącznik:

 1. rysunek kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 – szt. 2,

 2. analiza warunków i zasad zagospodarowania, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego w ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymują:

Joanna Poślednik - Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo.

Do wiadomości:

 1. Strony postępowania wg wykazu,

 2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

 3. a/a.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 09-05-2012 13:26:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Caboń 09-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 12-06-2012 23:31:39