Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013.

Zarządzenie Nr 21/2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 20 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Gminę Manowo oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

            Na podst. art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 34 a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 56, poz. 458 z późn. zm.), rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 15. Poz. 142 ze zm.), rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz.U. …, poz. 204),  rozporządzenia MEN „W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.” (Dz.U. z 2001 Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenia MEN „w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.” (Dz.U. z 2004r Nr 26 poz. 232 z późn. zm.), rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487), rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wytyczne do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół oraz zasady organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Projekt organizacji placówki szkolnej na rok 2012/2013 należy sporządzić i dostarczyć do organu prowadzącego w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.
 2. Projekt organizacji pracy placówki powinien być sporządzony na gotowym dotychczas stosowanym formularzu, bądź wydruku ze stosownego programu komputerowego.
 3. W przypadku uwag do złożonego arkusza organizacyjnego dyrektor placówki zostanie poproszony o pisemne wyjaśnienie wątpliwości.
 4. Ostateczny arkusz organizacji pracy szkoły powinien zostać sporządzony w formie aneksu i dostarczony do organu prowadzącego do dnia 7 września 2012 roku.
 5. W przypadku zmian organizacyjnych w trakcie roku szkolnego ( w szczególności: liczby godzin zajęć edukacyjnych, zmiana liczby godzin zajęć rewalidacyjnych, kształcenia specjalnego itp.) należy sporządzić stosowny aneks i wraz ze stosowną dokumentacją dostarczyć do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Manowo.
 6. Wprowadzenie w życie zmian w organizacji pracy placówki może nastąpić tylko po zatwierdzeniu ich przez Wójta Gminy Manowo. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu zmiany z organem prowadzącym, można rozpocząć realizację zmian przed zakończeniem procedury zatwierdzania arkusza.
 7. Projekty organizacyjne i aneksy do projektów sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 8. Do projektu organizacji pracy szkoły ( o ile dane i informacje nie są już zawarte w projekcie organizacyjnym) należy dołączyć:

a)       wykaz pracowników administracji i obsługi,

b)       wykaz pracowników pedagogicznych wraz z urlopowanymi (dokładne informacje dotyczące: wykształcenia, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, wymiaru czasu pracy),

c)       wykaz nauczycieli urlopowanych wraz z podaniem terminu przyznanego urlopu,

d)       Wykaz wakatów,

e)       wykaz pracowników zwalnianych z podaniem podstawy prawnej zwolnienia i informacji dotyczącej przewidywanych do wypłaty odpraw, a także wykaz pracowników, którym obniża się wymiar czasu pracy,

f)         Informację dotyczącą uzupełniania etatu w innej placówce ze wskazaniem tej placówki,

g)       Informację dotyczącą ilości dzieci w poszczególnych oddziałach,

h)       Informację dotyczącą dodatkowych zajęć w szkole finansowanych przez rodziców ( opiekunów prawnych) dzieci,

 1. Aneks wrześniowy należy sporządzić na gotowym formularzu bądź wydruku ze stosownego programu komputerowego.
 2. Do kolejnych aneksów arkusza organizacyjnego należy dołączyć tylko te dokumenty i pisma, których treść uległa zmianie.
 3. Na projekcie arkusza organizacyjnego powinna znaleźć się adnotacja odnośnie zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
 4. Projekt arkusza oraz późniejsze aneksy powinny być opatrzone pieczęcią szkoły oraz podpisane przez jej dyrektora.
 5. Arkusz organizacyjny szkoły powinien być opracowany zgodnie z przepisami prawa i powiązany z planem finansowym placówki. Dyrektorów zobowiązuje się do przestrzegania dyscypliny budżetowej.
 6. Dla dyrektorów placówek oświatowych czwartki winny być dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Manowo.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do zarzadzenia nr 21.doc (DOC, 62KB) 2012-03-20 13:30:47 1565 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 20-03-2012 13:30:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Śliwa 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 20-03-2012 13:34:18