Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 16/2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 29 luty 2012 r.

 

  

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2011.

   Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.) Wójt Gminy Manowo zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 2011.

  1. Wykonanie budżetu oraz kwota deficytu budżetowego:

          1) Dochody:

plan                                        25.117.299,88 zł

wykonanie                              19.900.667,30 zł

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 grudnia 2011 r., stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

          2) Wydatki:

plan                                        28.028.459,88 zł

wykonanie                              24.457.336,71 zł

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 grudnia 2011 r., stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

          3) Wynik finansowy: budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości :

     - plan - 2.911.160 zł

     - wykonanie – 4.556.669,41 zł

który został pokryty kredytem, pożyczką z Wojewódzkiego .Funduszu Ochrony Środowiska oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa; sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 

  2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

      Środki otrzymane na dofinansowanie projektów z UE :

      -  Projekt „Wiem więcej" – 44.578,38 zł

      -  Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I- III"  - 7.398,42 zł

      -  Projekt „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców  Gminy Manowo”- 550.902 zł

      -  Projekt „Pomocna dłoń plus" – 123.143 zł

      -  Środki na budowę kanalizacji w Kretominie – 1.970.191,59 zł

  3. Kwota zobowiązań wymagalnych:

Gmina Manowo na dzień 31.12.2011 r. posiada zobowiązania wymagalne. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 grudnia 20011r. stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

  4. Kwoty dotacji:

1) otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego                 0 zł

2) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego                      0 zł

  5. Udzielone poręczenia i gwarancje

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

  6. Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożone spłaty na raty oraz udzielona pomoc publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Manowie
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 29-02-2012 12:25:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Tomaszewska 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 29-02-2012 13:19:14