Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży działek.

ZARZĄDZENIE  NR  15/2012
WÓJTA  GMINY   MANOWO
z dnia 20  lutego   2012 r.

 

w sprawie sprzedaży działek

  

                    Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), oraz uchwał Rady Gminy Manowo,  Wójt Gminy Manowo zarządza co następuje:

 

§  1.    Wyrażam zgodę na sprzedaż, w drodze  I  przetargu nieograniczonego, niżej wym. działek gruntu o  numerach ewidencyjnych:

              1/ działka nr  44/1  o pow. 0,1030 ha, położona w Manowie

              2/ działka nr  44/2  o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie

              3/ działka nr  44/3  o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie

              4/ działka nr  44/4  o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie

              5/ działka nr  44/5  o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie

              6/ działka nr  44/9  o pow. 0,1009 ha, położona w Manowie

              7/ działka nr  44/10 o pow. 0,1008 ha, położona w Manowie

              8/ działka nr  44/11 o pow. 0,0996 ha, położona w Manowie

              9/ działka nr  44/14 o pow. 0,1301 ha, położona w  Manowie

 

§  2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

                                                                                                                               Podpisał

                                                                                                                     Wójt Gminy Manowo

                                                                                                                        Roman Kłosowski

 Manowo, dnia 27 luty 2012 r.

  

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108)

W Ó J T     G M I N Y    M A N O W O

                                                                    podaje do publicznej wiadomości, że

o g ł a s z a  I   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości :

 

1/  działka nr 44/1 o pow. 0,1030 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K /00025463/8.

       Cena wywoławcza wynosi  46.000 zł. netto, wadium 4.600 zł.

2/  działka nr 44/2 o pow. 0,0912ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K /00025463/8.

       Cena wywoławcza wynosi 40.000 zł. netto, wadium 4.000 zł.

3/  działka nr 44/3  o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K /00025463/8. 

       Cena wywoławcza wynosi 40.000 zł. netto, wadium 4.000 zł.

4/  działka nr 44/4 o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K/00025463/8. 

       Cena wywoławcza wynosi 40.000 zł. netto, wadium 4.000 zł.

5/  działka nr 44/5 o pow. 0,0912 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K/00025463/8. 

       Cena wywoławcza wynosi  40.000 zł. netto, wadium 4.000 zł.

6/  działka nr 44/9 o pow. 0,1009 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K/00025463/8. 

       Cena wywoławcza wynosi 44.000 zł. netto, wadium 4.400 zł.

7/  działka nr 44/10 o pow. 0,1008 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K/00025463/8. 

       Cena wywoławcza wynosi 44.000 zł. netto, wadium 4.400 zł.

8/ działka nr 44/11 o pow. 0,0996 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K/00025463/8. 

      Cena wywoławcza wynosi 43.000 zł. netto, wadium 4.300 zł.

9/ działka nr 44/14 o pow. 0,1301 ha, położona w Manowie. Księga wieczysta nr  KO1K/00025463/8. 

      Cena wywoławcza wynosi 51.000 zł. netto, wadium 5.100 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %. Podatek VAT oblicza się od wylicytowanej kwoty za poszczególną  działkę.

        Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GPB. 6730.24.2011.ZC wydanej przez Wójta Gminy Manowo w dniu 22.08.2011 r. zbywane działki przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Docelowo na każdej działce budowlanej winien znajdować się jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej. Obowiązują maksymalnie nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych. Linia zabudowy może zostać przekroczona o nie więcej niż 0,8 m w przypadku okapów i gzymsów oraz nie więcej niż 1,3 m w przypadku balkonów, wykuszy, loggi, tarasów, ganków, przedsionków, schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp itp. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego na pojedynczej działce winna wynosić minimum 50 %.

       Działki są nieuzbrojone, posiadają możliwość  zasilenia  w sieć  wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia. 

Wójt Gminy oświadcza, że opisana wyżej nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Termin wniesienia opłat za zakupione działki:    przed podpisaniem aktu notarialnego

PRZETARG odbędzie się dnia 12 kwietnia 2012 r. roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Manowo (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej od każdej działki nie później niż do dnia 6 kwietnia 2012 r. włącznie, na konto Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Nr 04 8566 0003 0000 7979 2000 0006  lub w kasie  banku p. nr 6 Urzędu Gminy.

         Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

-  oryginału dowodu wpłaty wadium,

-  w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo  w dniu przetargu  z dowodem  tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

-   w przypadku  wspólników  spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki, stosownych pełnomocnictw,

-   w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,        

-   w przypadku cudzoziemców – przyrzeczenia, zezwolenia  na nabycie nieruchomości (promesy)

Informacje dodatkowe:

1. Organizator nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny, za wylicytowaną nieruchomość, na  raty jak również płatności po zawarciu umowy kupna – sprzedaży w formie aktu  notarialnego.

2. Wpłacone wadium przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia.

     Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

3.  Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od   zawarcia umowy.

4.  Koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe ponosi kupujący.

5.  Należność za nabywaną nieruchomość płatna jest najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej.

6.  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął 16 stycznia 2012 r.

Gmina Manowo zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Manowie p. nr 17, I piętro, tel. (94) 318-32-70.

 

 

                                                                                                                           Podpisał

                                                                                                                 Wójt Gminy Manowo

                                                                                                                   Roman Kłosowski

 Manowo, dnia 27 luty 2012 r.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 27-02-2012 11:31:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Osmulska 27-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 01-03-2012 09:23:01