Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

INFORMACJA

 

Przewodniczący Rady Gminy Manowo informuje, iż w związku z upływem kadencji ławników w roku bieżącym, Rada Gminy wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie na kadencję 2020-2023.

Sąd Okręgowy w Koszalinie ustalił następującą liczbę ławników:

  1. Do Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2 ławników

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych):

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)  nie przekroczył 70 lat,

  6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):

  1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)  duchowni,

  7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)  radni gminy, powiatu, województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (art. 162 § 1 ustawy).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć (art. 162 § 2 ustawy):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto:

  1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. (art. 162 § 3 ustawy)
  2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. (art. 162 § 4 ustawy)
  3. Dokumenty wymienione w art. 162 § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. - (art. 162 § 5 ustawy)

Koszt opłaty za: wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa; za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika; za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika można odbierać w Urzędzie Gminy Manowo (pokój nr 4, parter). Karty dostępne są do pobrania również na stronie BIP Urzędu: www.bip.manowo.pl lub www.manowo.pl

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 4).

Termin - 30 czerwca 2019 r. (28.06.2019 r. - jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                 /-/ Jan Prus

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zgłoszenie kandydata na ławnika.docx (DOCX, 22KB) 2019-05-28 14:24:34 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 28-05-2019 14:24:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Drabik 28-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 28-05-2019 14:24:34