Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Urząd Gminy Manowo zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Realizując wymogi art. 13 wymienionego Rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych jest Urząd Gminy Manowo reprezentowany przez Romana Kłosowskiego – Wójta Gminy Manowo, adres: 76-015 Manowo 40

    tel.: 94 3183220, fax.: 943183289, e-mail: urzad@manowo.pl.

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych:

    dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail.: iod@manowo.pl

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Manowo,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Manowo,

c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: sądy lub organy ścigania).

5. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych , którym podlega administrator danych.

6.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będącą podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są  nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Manowo Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na podany wyżej adres administratora lub inspektora ochrony danych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 24-05-2018 13:57:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Nowak 24-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 25-05-2018 14:05:44