Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXV/265/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Manowo. 2018-01-23 12:58:41
dokument Uchwała Nr XXXV/266/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2018. 2018-01-23 13:03:36
dokument Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. 2018-01-23 13:08:21
dokument Uchwała Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. 2018-01-23 13:11:34
dokument Uchwała Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. 2018-01-23 13:13:16
dokument Uchwała Nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-02-26 15:02:36
dokument Uchwała Nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli własnych in blanco. 2018-02-26 15:00:05
dokument Uchwała Nr NR XXXVI/272/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Manowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-02-26 15:04:37
dokument Uchwała Nr NR XXXVI/273/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2018-02-26 15:05:57
dokument Uchwała Nr NR XXXVI/274/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2018-02-26 15:07:10
dokument Uchwała Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Manowo na 2019 rok. 2018-03-27 13:03:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/276/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku. 2018-03-27 13:06:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/277/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Manowo z wykonania zadań ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018? w 2017 roku. 2018-03-27 13:11:11
dokument Uchwała Nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Manowo na stałe obwody głosowania. 2018-03-27 13:15:10
dokument Uchwała Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku. 2018-03-27 13:16:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/280/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Manowo. 2018-03-27 13:19:04
dokument Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2018-03-27 13:20:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 2018-03-27 13:22:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Manowo w 2018 roku. 2018-03-27 13:23:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. 2018-04-10 13:55:36
dokument Uchwała Nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 rok. 2018-04-30 14:15:06
dokument Uchwała Nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 7B w miejscowości Manowo. 2018-04-30 14:17:40
dokument Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach. 2018-04-30 14:21:11
dokument Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Manowo długoterminowej pożyczki z budżetu państwa oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksli in blanco. 2018-04-30 14:25:16
dokument Uchwała XL/289/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-05-30 10:55:42
dokument Uchwała XL/290/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. 2018-05-30 10:59:14
dokument Uchwała Nr XL/291/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Manowo na lata 2017-2023. 2018-05-30 11:09:43
dokument Uchwała Nr XLI/292/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Manowo za 2017 rok. 2018-07-04 10:53:28
dokument Uchwała Nr XLI/293/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Manowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 2018-07-04 10:49:47
dokument Uchwała Nr XLI/294/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-07-04 10:58:23
dokument Uchwała XLI/295/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Manowo, Gmina Manowo. 2018-07-04 11:26:28
dokument Uchwała XLI/296/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. 2018-07-04 11:29:33
dokument Uchwała Nr XLI/297/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. 2018-07-04 11:34:38
dokument Uchwała Nr XLI/298/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Manowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 2018-07-04 11:41:50
dokument Uchwała Nr XLI/299/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 2018-07-04 11:44:11
dokument Uchwała Nr XLI/300/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Manowo. 2018-07-04 11:46:20
dokument Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2018-07-04 11:48:21
dokument Uchwała Nr XLII/302/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-09-06 13:48:42
dokument Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025". 2018-09-06 13:52:05
dokument Uchwała Nr XLII/304/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach. 2018-09-06 13:53:38
dokument Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży prawa własności działki gruntu. 2018-09-06 13:54:55
dokument Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania. 2018-09-06 13:56:37
dokument Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego. 2018-09-06 13:58:32
dokument Uchwała Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Manowo. 2018-10-04 20:21:16
dokument Uchwała Nr XLIII/309/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Manowo. 2018-10-04 20:23:12
dokument Uchwała Nr XLIII/310/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 2018-10-04 20:24:44
dokument Uchwała Nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2018-10-05 17:56:11
dokument Uchwała Nr XLIII/312/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości. 2018-10-05 17:58:30
dokument Uchwała Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2018 r. 2018-10-04 20:28:01
dokument Uchwała Nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Manowo na lata 2018-2035. 2018-10-06 15:55:54
dokument Uchwała Nr XLIV/315/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2018-11-15 09:59:03
dokument Uchwała Nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2018-11-15 10:00:56
dokument Uchwała Nr XLIV/317/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości. 2018-11-15 10:05:30
dokument Uchwała Nr XLIV/318/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 2018-11-15 10:08:13
dokument Uchwała Nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 2018-11-15 10:10:02
dokument Uchwała Nr XLIV/320/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2018-11-15 10:13:07
dokument Uchwała Nr XLIV/321/2018 Rady Gminy Manowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2018-11-15 10:15:18