Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Edyta Nowak 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 48
Adres e-mail: e.nowak@manowo.pl

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej - Monika Jarosik

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 52
Adres e-mail: oswiata@manowo.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o
zmianie imienia i nazwiska oraz przepisów szczególnych. Realizuje następujący zakres zadań:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
2) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
3) odnotowywanie w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie zagranicznych orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów państwa obcego,
4) sporządzanie i wydawanie odpisów (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych) z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
5) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnień),
c) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
d) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
e) uznaniu ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego i nazwisku dziecka,
f) zmianie imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
6) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju,
7) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
8) dokonywanie w drodze czynności materialno- technicznej:
a) sprostowania oczywistych błędów pisarskich i uzupełnienia brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
b) wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
9) wydawanie decyzji z zakresu zmiany imienia (imion) i nazwiska,
10) współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz sądami i prokuraturą w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
11) współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu
cywilnego obywateli polskich i cudzoziemców,
12) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Prezydenta RP medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i organizacja uroczystości z okazji tego jubileuszu,
14) organizowanie okolicznościowych wizyt Wójta u mieszkańców obchodzących setne i kolejne urodziny,
15) sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań z wykonanych czynności na stanowisku pracy, przekazywanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
2. Ponadto do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) sporządzanie protokołów zawierających oświadczenia spadkodawców,
2) realizacja zadań służby bhp wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
                Przy znakowaniu spraw z tego zakresu używa symbolu- BHP.
3) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 13:33:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 10-11-2017 14:34:27