Samodzielne stanowisko pracy do spraw kultury, turystyki i zdrowia

Inspektor,  Pełnomocnik wójta ds. uzależnień  - Krystyna Lewandowska

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 1
Telefon: 94 318 31 41
Adres e-mail: kultura@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kultury, turystyki i zdrowia należy:

1) współdziałanie z gminnymi instytucjami kultury, świetlicami wiejskimi i placówkami oświatowymi,
2) upowszechnianie kultury, turystyki i agroturystyki,
3) opracowywanie gminnego kalendarza imprez,
4) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
5) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur konkursowych o dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, współpraca z organizacjami realizującymi te zadania, nadzór i kontrola realizacji tych zadań, sprawdzanie i weryfikacja sprawozdań z ich realizacji oraz wydatkowania środków,
6) opracowywanie i realizacja rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
7) prowadzenie ewidencji pół biwakowych i ewidencji obiektów hotelarskich spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia,
8) współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne,
9) wydawanie decyzji w sprawach imprez masowych,
10) współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami pożytku publicznego,
11) opracowywanie regulaminów udostępniania i korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych,
12) nadzór nad bieżącą konserwacją i utrzymaniem placów zabaw, orlików i siłowni terenowych,
13) opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych,
14) przekazywanie informacji o realizowanych na terenie gminy programach zdrowotnych Powiatowi,
15) zabezpieczenie dostępności do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poprzez współpracę z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,
16) współdziałanie w zakresie realizacji usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
17) monitorowanie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.
18) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 27 pkt 4). Przy znakowaniu spraw z tego zakresu używa symbolu- RPU.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2017 10:34:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 02-07-2018 10:50:28