Samodzielne stanowisko pracy do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg

 

Miejsce urzędowania:  
Telefon: 94 318 32 90, 506 098 203
Adres e-mail: wkd@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw wodociągów, kanalizacji i dróg należy:
1) analizowanie potrzeb rozwoju infrastruktury urządzeń komunalnych oraz określanie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
2) Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sporządzanie projektu regulaminu w tym zakresie, prowadzenie rejestru zezwoleń, kontrolowanie działalności gospodarczej
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem i przygotowywanie odpowiednich decyzji w tym zakresie,
4) Przygotowywanie lub sprawdzanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
5) organizowanie, finansowanie oraz nadzór nad wykonawstwem usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków,
6) wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej odbiorców i dostawców,
7) koordynowanie prac związanych z zawieraniem umów na dostawę wody, spisywaniem wodomierzy i rozliczeniami za dostawę wody oraz odbiór ścieków,
8) prowadzenie książki obiektu budowlanego dla obiektów związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,
9) realizacja zadań wynikających z prawa wodnego, a w szczególności:
a) wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub nakazujące wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom oraz wydawanie decyzji  zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie,
b) wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
10) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych,
11) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
12) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami ciekłymi,
13) zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg,
14) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, naliczanie i egzekwowanie opłat za zajęcie pasa drogowego i ułożenie urządzeń infrastruktury nie związanych z utrzymaniem drogi,
15) prowadzenie spraw związanych z bieżącym (letnim i zimowym) utrzymaniem dróg lokalnych, placów i chodników.
16) prowadzenie spraw związanych z transportem lokalnym- współpraca z firmami przewozowymi w zakresie koordynacji rozkładów jazdy i miejsc zatrzymywania się (przystanki).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2017 09:53:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 12-03-2018 13:04:30