Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica.

Manowo, dnia 06 lipca 2016 r.

 OŚ.6220.7.2016.WP

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy Manowo

 

 

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 06.07.2016 r., na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, Manowo 12A, 76-015 Manowo, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „Przebudowie Drogi Powiatowej nr 3501Z Świelino – Dargiń - Grzybnica.”

zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami 67/4, 75/1, 67/2, 18, 9/5 obręb ewidencyjny Grzybnica.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 10.08.2016 r.

OŚ.6220.7.2016.WP

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy Manowo

 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz. 23), zawiadamiam strony postępowania o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w toku postępowania żądaniach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  
„Przebudowie Drogi Powiatowej nr 3501Z Świelino – Dargiń - Grzybnica”
zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych numerami 67/4, 75/1, 67/2, 18, 9/5 obręb ewidencyjny Grzybnica.
Wyznaczam termin 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości do skorzystania z przedmiotowego prawa.                                             

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 06-07-2016 14:40:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Poprawski 06-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 25-08-2016 22:21:25