Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej

Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej - Agnieszka Gawrońska

Miejsce urzędowania:

Piętro, pokój nr 18
Telefon: 94 318 32 21, 501 384 354
Adres e-mail: odpady@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw gospodarki komunalnej należy:
1) wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez:
a) dostarczanie właścicielom nieruchomości zamieszkałych deklaracji dotyczących ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich rejestrowanie i katalogowanie,
b) weryfikację danych zawartych w deklaracjach, kompletowanie dokumentów stanowiących załączniki do deklaracji,
c) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) prowadzenie rejestru umów na odbiór odpadów komunalnych, zawartych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
e) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
2) współpraca z podmiotami wykonującymi zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy, bieżąca kontrola poprawności wykonywania zawartych z Gminą
umów,
3) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi stałymi,
4) sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi stałymi,
5) uczestniczenie w procedurze windykacji należności z tytułu opłat za odpady komunalne stałe,
6) osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania,
7) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, z naciskiem na selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
8) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i publiczne jej udostępnianie na stronie BIP,
9) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 22-06-2016 11:09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 22-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 13-02-2017 13:52:55