Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej

Inspektor Monika Jarosik

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 52
Adres e-mail: oswiata@manowo.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw oświaty i kultury fizycznej należy:
1) prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) prowadzenie oraz utrzymanie szkół i placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie im warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania,
3) nadzorowanie organizacji placówek oświatowych i ich pracy,
4) analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych, przed zatwierdzeniem przez Wójta,
5) prowadzenia spraw związanych z obsadą stanowisk dyrektorów w szkołach i przedszkolach publicznych w zakresie powierzenia funkcji dyrektora i jego odwoływania oraz oceny pracy dyrektorów,
6) ocenianie pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i doskonaleniem nauczycieli,
8) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i jego delegaturami w sprawach działalności placówek oświatowych;
9) prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych oraz finansowaniem dojazdów organizowanych przez rodziców i inne niż gmina podmioty,
10) badanie potrzeb w zakresie remontów i inwestycji placówek oświatowych,
11) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
12) ustalanie zasad przyznawania i wysokości kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ich kontrola i rozliczanie,
13) ustalanie wysokości kwot dotacji otrzymywanych od innych gmin na pokrycie kosztów korzystania przez dzieci z ich terenu z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Manowo oraz weryfikowanie wysokości kwot dotacji przekazywanych do innych gmin z tytułu korzystania przez dzieci z terenu gminy Manowo z różnych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych w placówkach oświatowych,
15) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,
16) współdziałanie ze świetlicami wiejskimi i osiedlowymi,
17) współpraca ze służbami ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży,
18) inicjowanie akcji profilaktycznych służących zwiększeniu bezpieczeństwa i porządku na terenach placówek oświatowych oraz obiektów sportowych,
19) pozyskiwanie środków zewnętrznych na potrzeby oświaty i sportu oraz inicjowanie podejmowania powyższych działań przez placówki oświatowe,
20) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych,
21) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy,
22) współpraca z klubami sportowymi,
23) określanie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,
24) koordynowanie imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponad gminnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 11:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 10-06-2017 15:00:04