Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin - Kretomino gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 225/2, 199, 194/26, 248/2251/2 i 246/3 obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2 obręb nr 46, Miasto Koszalin.

Manowo, dnia 18 maja 2015 r.

OŚ.6220.2.2015.WP

OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Manowo

     Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 04.05.2015 r., na wniosek Pani Joanny Poślednik reprezentującej Urząd Gminy w Manowie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 „Budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin – Kretomino Gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą", zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 225/2, 199, 194/26, 248/2251/2 i 246/3 obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2 obręb nr 46, Miasto Koszalin.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 07.07.2015 r.

OŚ.6220.2.2015.WP

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 07.07.2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej na trasie Bonin – Kretomino gmina Manowo z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 9, 4/11, 4/58, 5/2, 5/8, 10, 4/3, 4/56, 4/74, 4/76, 16, 4/10 i 2 obręb ewidencyjny Bonin, 226, 194/26, 248/2, 251/2 i 246/3, obręb ewidencyjny Kretomino oraz działki 65/2, obręb nr 46 Miasto Koszalin.

POUCZENIE

    Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 19-05-2015 14:55:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Poprawski 19-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 09-07-2015 09:57:52