Wykonanie pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z.

Manowo, dnia 14 kwietnia 2015 r.

OŚ.6220.1.2015.WP

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zawiadamia, że w dniu 10.04.2015 r., na wniosek Pana Wojciecha Zielińskiego, Pełnomocnika Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 14, 75 - 711 Koszalin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na:

„Wykonaniu pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z”

zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 412, obręb Kopanino, 348/10, 344/3 i 343/6, obręb Wyszewo oraz działki 340/2 i 339/2, obręb Grzybnica”.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. urzędzie, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 04.05.2015 r.

OŚ.6220.1.2015.WP

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o przysługującym prawie wypowiedzenia się o zebranych dowodach oraz zgłoszonych w toku postępowania żądaniach, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Wykonaniu pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w  Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z” zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 412, obręb Kopanino, 348/10, 344/3 i 343/6, obręb Wyszewo oraz działki 340/2 i 339/2, obręb Grzybnica”
Wyznaczam termin 7 dni, od daty podania do publicznej wiadomości do skorzystania z przedmiotowego prawa.

Wójt Gminy Manowo 
Roman Kłosowski


Manowo, dnia 19.05.2015 r.

OŚ.6220.1.2015.WP

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Manowo

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Manowo zawiadamia, iż w dniu 19.05.2015 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu pięciu nowych urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie wielootworowego ujęcia wód podziemnych w  Mostowie tj. zastępczych urządzeń wodnych 6ab, 17b, 8zb, 15z i 16z” zlokalizowanych na terenie działek oznaczonych numerami 412, obręb Kopanino, 348/10, 344/3 i 343/6, obręb Wyszewo oraz działki 340/2 i 339/2, obręb Grzybnica”

POUCZENIE
 Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy Manowo 
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 14-04-2015 12:29:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Poprawski 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 19-05-2015 14:50:58