Nabór na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

Wójt Gminy Manowo

ogłasza nabór na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012''

 

Forma umowy: umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (od 1 marca do 30 listopada 2015 r.),

Praca na boisku Orlik w Boninie w wymiarze 80 godzin w miesiącu.

I. Wymaganie niezbędne:

-ukończony 18 rok życia,

-dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (zaświadczenie lekarskie),

-posiadanie kwalifikacji do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor sportu, trener, nauczyciel wychowania fizycznego - potwierdzone uprawnieniami,

-niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,

-umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,

-dokładność w wykonywaniu zadań, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych czynności:

-prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia Orlika, zgodnie z harmonogramem ujętym w dzienniku zajęć,

-organizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych ( w tym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych, seniorów oraz rodzin),

-prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć,

-zarejestrowanie profilu animatora na portalu internetowym oraz  bieżące zamieszczanie w nim informacji dotyczących funkcjonowania obiektu,

-nadzór nad powierzonym mieniem,

-dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

III. Wymagane dokumenty:

-życiorys,

-oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

-kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie oraz kwalifikacje,

-zaświadczenie lekarskie  o dobrym stanie zdrowia,

-oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

-program planowanych działań, określający podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe, najważniejsze wydarzenia,

-oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko animatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.).

IV. Sposób i termin składani ofert:

-dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 5 lutego 2015 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40 z dopiskiem ,,Animator Orlik 2012'',

-oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

-informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Manowo www.manowo.pl.

V. Informacje dodatkowe:

-Wójt Gminy Manowo zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach programu : „Animator-Moje Boisko Orlik 2012”,

-dodatkowych informacji udziela Inspektor ds. oświaty i zdrowia pod nr tel. 94 318 31 52.


Wybór animatora:

Wójt Gminy Manowo informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012’’- praca na Orliku w Boninie - wybrana została:

Pani Marta Gębura zam. Cewlino.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 29-01-2015 12:52:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Jarosik 29-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 23-02-2015 09:54:01