Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Manowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia II-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Rosnowie.

Zarządzenie Nr 14/2012
Wójta Gminy Manowo
z dnia 1 lutego 2012 roku

 

w sprawie ogłoszenia II –go przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Rosnowie

 

    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 Nr 207, poz. 2108) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/59/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży działek w trybie nieograniczonego przetargu ustnego, zarządzam co następuje:

 

§ 1.1 Wyrażam zgodę na sprzedaż, w drodze II przetargu nieograniczonego, działek gruntu o numerach ewidencyjnych 262/1 o pow. 2,8658 ha i 262/2 o pow. 0,20 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Rosnowo.

2. Ustalam w II przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą niższą o 30 % w stosunku do ceny wywoławczej ustalonej do I przetargu w wysokości:

- działka nr 262/1 cena wywoławcza – 267.400 zł.

- działka nr 262/2 cena wywoławcza – 30.240 zł.

3. Ustalam wadium w wysokości:

- działka nr 262/1 - 26.740 zł.

- działka nr 262/2 - 3.024 zł.

4. Minimalna wartość postąpienia wynosi:

- działka nr 262/1 - 2.674 zł.

- działka nr 262/2 - 303 zł.

§ 2. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu o numerach ewidencyjnych 262/1 o pow. 2,8658 ha i 262/2 o pow. 0,20 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Rosnowo.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Manowo, na stronie internetowej Urzędu Gminy manowo.bip2.alfatv.pl oraz w Gazecie „KONTAKT”.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisał
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

 

Załącznik nr 1.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108)

W Ó J T   G M I N Y   M A N O W O

podaje do publicznej wiadomości, że o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek:

1/ działka nr 262/1 o pow. 2,8658 ha, położona w Rosnowie. Księga wieczysta nr 33363. Cena wywoławcza wynosi 267.000 zł.– sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

 2/ działka nr 262/2 o pow. 0,20 ha, położona w Rosnowie. Księga wieczysta nr 33363. Cena wywoławcza wynosi 30.240 zł.– sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej w przetargu kwoty za w/wym. nieruchomość zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zbywane działki nr 262/1 i 262/2 przeznacza się pod produkcję energii cieplnej i peletów z roślin tycznych.

Działki są foremne, płaskie, posiadają warunki gruntowe dobre. Położone są w sąsiedztwie kompleksu garaży, gruntów rolnych niezabudowanych i terenów leśnych z dojazdem drogą gruntową nr 260 i 273. Niezabudowane, niezagospodarowane i nieużytkowane. Posiadają dogodne warunki podłączenia do sieci elektrycznej po uzyskaniu warunków technicznych. Skrajem działki nr 262/1 przebiega linia energetyczna s/n.

Wójt Gminy oświadcza, że opisana wyżej nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

PRZETARG odbędzie się dnia 9 marca 2012 r. roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Manowo (parter).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej w łącznej kwocie 29.764 zł. nie później niż do dnia 5 marca 2012 r. włącznie, na konto Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Nr 04 8566 0003 0000 7979 2000 0006 lub w kasie banku p. nr 6 Urzędu Gminy.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

- oryginału dowodu wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa

sporządzonego notarialnie,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki, stosownych

pełnomocnictw,

- w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot,

- w przypadku cudzoziemców – przyrzeczenia, zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Informacje dodatkowe:

1. Organizator nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny, za wylicytowaną nieruchomość, na raty jak również płatności po zawarciu umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego.

2. Wpłacone wadium przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

3. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

4. Koszty wynagrodzenia notariusza oraz koszty sądowe ponosi kupujący.

5. Należność za nabywaną nieruchomość płatna jest najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej.

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął 7 grudnia 2011 r.

Gmina Manowo zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Manowie p. nr 17, I piętro, tel. (94) 318-32-70.

 

Podpisał
Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-02-2012 12:41:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Osmulska 01-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 03-02-2012 12:42:50