Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa

Podinspektor Monika Wolska

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 17
Telefon: 94 318 32 70, 502 339 402
Adres e-mail: zprzestrzenne@manowo.pl


Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa należy:

1) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w myśl obowiązujących przepisów :
    a) zbieranie wniosków w sprawach zmian przeznaczenia gruntów,
    b) kompletowanie dokumentów i zaświadczeń stron,
    c) zlecenie wykonania opracowań w ramach zamówień publicznych,
    d) podawanie do publicznej wiadomości,
    e) zbieranie protestów i zarzutów, przedstawianie projektów uchwał w tym zakresie pod obrady Rady Gminy;
2) realizacja zadań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4) wydawanie zaświadczeń o oznaczeniu danego terenu w studium uwarunkowań oraz w planie zagospodarowania przestrzennego, a także wypisów i wyrysów z planu,
5) zapewnienie racjonalnej gospodarki miejscowymi zasobami paliw i źródłami energii o znaczeniu lokalnym,
6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
7) prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków.
8) analizowanie potrzeb rozwoju infrastruktury urządzeń komunalnych oraz określanie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
9) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
10) realizacja zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz sporządzanie projektu regulaminu w tym zakresie, prowadzenie rejestru zezwoleń i przygotowywanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Pokutycki 03-01-2012 11:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Oleksy 03-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Pokutycki 03-01-2019 12:34:08