Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Edyta Nowak 

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 48 
Adres e-mail:   e.nowak@manowo.pl     

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Samodzielne stanowisko pracy do spraw oświaty - Monika Biedulska

Miejsce urzędowania: Parter, pokój nr 7
Telefon: 94 318 31 52
Adres e-mail:    oswiata@manowo.pl       

 

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o
zmianie imienia i nazwiska oraz przepisów szczególnych. Realizuje następujący zakres zadań:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
 2. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
 3. odnotowywanie w aktach stanu cywilnego zmian na podstawie zagranicznych orzeczeń sądowych oraz decyzji innych uprawnionych organów państwa obcego,
 4. sporządzanie i wydawanie odpisów (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych) z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
 5. przyjmowanie oświadczeń o:

  a) wstąpieniu w związek małżeński,
  b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnień),
  c) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
  d) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  e) uznaniu ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego i nazwisku dziecka,
  f) zmianie imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
  g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
   
 6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju,
 7. wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
 8. dokonywanie w drodze czynności materialno- technicznej:
  a) sprostowania oczywistych błędów pisarskich i uzupełnienia brakujących danych w aktach stanu cywilnego,
  b) wpisania i odtwarzania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
 9. wydawanie decyzji z zakresu zmiany imienia (imion) i nazwiska,
 10. współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz sądami i prokuraturą w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 11. współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich i cudzoziemców,
 12. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Państwowym,
 13. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Prezydenta RP medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i organizacja uroczystości z okazji tego jubileuszu,
 14. organizowanie okolicznościowych wizyt Wójta u mieszkańców obchodzących setne i kolejne urodziny,
 15. sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych oraz sprawozdań z wykonanych czynności na stanowisku pracy, przekazywanych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Ponadto do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. sporządzanie protokołów zawierających oświadczenia spadkodawców,
 2. realizacja zadań służby bhp wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy znakowaniu spraw z tego zakresu używa symbolu- BHP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
03 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
03 sty 2012, godz. 13:33

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 12:24