Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Manowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy Magdalena Szymańska

 

Miejsce urzędowania: Piętro, pokój nr 14
Telefon: 94 318 32 95
Adres e-mail: skarbnik@manowo.pl

 

 1. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością Referatu Finansów i Budżetu, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy realizujących te zadania.
 2. Do zadań Skarbnika Gminy będącego jednocześnie Głównym Księgowym budżetu należy:

  a) opracowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występowanie z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały,
  b) przekazywanie pracownikom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu finansowego oraz kontrolowanie jego realizacji,
  c) właściwą realizację określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków,
  d) opracowywanie układu wykonawczego budżetu w szczegółowości określonej ustawą o finansach publicznych,
  e) przygotowywanie projektów w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami celowymi,
  f) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania opinii RIO, o możliwości spłaty zaciąganych kredytów i pożyczek,
  g) współdziałanie i nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
  h) przekazywanie podległym jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji,
  i) opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
  j) dokonywanie na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu,
  k) opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
  l) opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu,
  m) podawanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych,
  m) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym w szczególności:

  - nadzorowanie prawidłowego ustalania należności budżetu i dochodzenia jej wysokości nie niższej niż wynikająca z jej prawidłowego obliczenia,
  - czuwanie nad terminowym regulowaniem zobowiązań gminy,
  - czuwanie nad przestrzeganiem zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ustalonych ustawą prawo zamówień publicznych,
  - czuwanie nad właściwym przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji,

  n) zapewnienie zasobów w celu odpowiedniego zabezpieczenia aktywów informacyjnych.
 1.  Ponadto Skarbnik:

  a) dokonuje kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy,
  b) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  c) udziela kontrasygnaty na czynnościach prawnych, które mogą powodować powstanie zobowiązań Pieniężnych,
  d) informuje Radę i RIO o dokonaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta,
  e) sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno-prawnym, zatwierdza je do wypłaty oraz podpisuje polecenia przelewu,
  f) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczące prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, obrotu drukami ścisłego zarachowania i inne w zakresie finansowym,
  g) opracowuje projekty zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  h) udziela instruktażu pracownikom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie finansów publicznych,
  i) współpracuje z RIO, urzędami skarbowymi, bankami, ZUS i innymi instytucjami,
  j) wykonuje zadania z zakresu obronności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego określonych w odrębnych planach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Irena Oleksy

Data wytworzenia:
02 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Mariusz Pokutycki

Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 11:32

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Pokutycki

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 11:11